မဂၤလာတံတားပါ ခင္ဗ်...

My labels: Photo, Mandalay, Night Sense, ဓာတ္ပုံ, Sedona Hotel

Comments