Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2005

ႌသကာသႀ႗င့္ ဘုရားရ႗ိခုိး

ကန္ေတာ့လ႖ာ ႌသကာသ ႌသကာသ ႌသကာသ ကာယကံ ၀စီကံ မေနာကံ သဗၲေဒႁသ ခပ္သိမ္းေသာ အႋပစ္တုိႆကို ေပႅာက္ပႁေစႋခင္း အကႅိႃးင႗ာ ပထမ ဒုတိယ တတိယ တစ္႐ကိမ္ ႀ႗စ္႐ကိမ္ သံုး႐ကိမ္ေႋမာက္ေအာင္ ဘုရားရတနာ တရားရတနာ သံဃာရတနာ ရတနာႋမတ္သံုးပႁးတိုႆကို အၿိုအေသ အေလးအႋမတ္ လက္အုပ္မိုး၍ ရ႗ိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေႋမာ္မာန္ေလႉာ့ ကန္ေတာ့ပႁ၏ အရ႗င္ဘုရား။ ဆုေတာင္း ကန္ေတာ့ရေသာ အကႅိႃးအားေႌကာင့္ အပႁယ္ေလးပႁး၊ ကပ္သံုးပႁး၊ ရပ္ႋပစ္ရ႗စ္ပႁး၊ ရန္သူမႅိႃးငႁးပႁး၊ ၀ိပၰတၫိတရားေလးပႁး၊ ဗႅသနတရားငႁးပႁး တိုႆမ႗ အခႁခပ္သိမ္း ကင္းလ႕တ္ႏငိမ္းသည္သာႋဖစ္၍ မဂ္တရား၊ ဖိုလ္တရား၊ နိဗၲာန္တရားေတာ္ႋမတ္ကို ရပႁလို၏ အရ႗င္ဘုရား။ သရဏဂံုသံုးပႁးႀ႗င့္ ငႁးပႁးသီလေဆာက္တည္ပံု အဟံဘေႀၵ တိသရေဏန သဟ (ပဥၤသီလံ) ဓမၴံ ယာစာမိ၊ အႀုဂၢဟံကတ႕ာ သီလံေဒထ ေမ ဘေႀၵ။ ဒုတိယမိၰ အဟံဘေႀၵ တိသရေဏန သဟ (ပဥၤသီလံ) ဓမၴံ ယာစာမိ၊ အႀုဂၢဟံကတ႕ာ သီလံေဒထ ေမ ဘေႀၵ။ တတိယမၰိ အဟံဘေႀၵ တိသရေဏန သဟ (ပဥၤသီလံ) ဓမၴံ ယာစာမိ၊ အႀုဂၢဟံကတ႕ာ သီလံေဒထ ေမ ဘေႀၵ။ အာမဘေႀၵပႁ အရ႗င္ဘုရား။ ဘုရားရ႗ိခိုးပံု နေမာ တၹ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၴာသမၲႃဒၮၹ။ နေမာ တၹ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၴာသမၲႃဒၮၹ။ နေမာ တၹ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၴာသမၲႃဒၮၹ။ သရဏဂံုေဆာက္တည္ပံု ဗုဒၮံ သရဏံ ဂစၥာမိ။ ဓမၴံ သရဏံ ဂစၥ

တကယ္ဟုတ္ရဲႆလား ဓာတ္ခဲမလုိတဲ့ ဓာတ္မီးရယ္

မန္းေလးမ႗ာ တရုတ္ႋပည္က ၀င္ေနတဲ့ ဓာတ္ခဲ ထည့္စရာမလုိတဲ့ ဓာတ္မီးေလးေတ႕ ၀င္တာ ေတာ္ေတာ္ႌကာပႁႏပီ။ လက္နဲႇ လ႙ပ္ႏပီး အသုံးႋပႃလုိႇ ရတယ္ဆုိတဲ့ ဓာတ္မီးမႅႃိးေတ႕ပႁ။ ဓာတ္ခဲ ထည့္စရာမလိုလုိႇ ဓာတ္ခဲကုန္ သက္သာတယ္ဆုိႏပီး သ႕ားမ၀ယ္လုိက္ပႁနဲႇ အတ႕င္းမ႗ာ က႕န္ပႅႄတာ CMOS မ႗ာထည့္တဲ့ ဓာတ္ခဲ ႀ႗စ္လုံးကုိ မီးသီးရဲႆေနာက္မ႗ာ အႋပင္က အလ႕ယ္တကူ မႋမင္ရေအာင္ ထည့္ထားတာပႁ။ ဓာတ္ခဲ ထည့္စရာမလုိဘူး ဆုိတာေတာ့ ဟုတ္ပႁတယ္၊ ဘာႋဖစ္လုိႇလဲ ဆုိေတာ့ ဓာတ္ခဲကုန္သ႕ားရင္ ႋပန္ထည့္လုိႇ မရလုိႇပႁပဲ။ ႋပန္ဝယ္ ထည့္မယ္ဆုိရင္လည္း ဓာတ္ခဲ ႀ႗စ္လုံး တန္ဖုိးက အဲဒီ ဓာတ္မီး တစ္စာ တန္ဖုိးနီးပႁ ႋပန္ကုန္ပႁလိမ့္မယ္။ လက္နဲႇလ႙ပ္ႏပီး အားႋပန္ သ႕င္းတယ္ဆုိတာ ဟန္ႋပပႁ၊ တကယ္ အားႋပန္မသ႕င္းပႁဘူး။

Mambo

ႋမန္မာ Mambo စမ္းေနတာ အခု ေတာ္ေတာ္႐ကီးကုိ အဆင္ေႋပေနႏပီ။ အင္းေလ အခုတေလ ရုံးမ႗ာ အလုပ္က လုပ္စရာ မရ႗ိဘူးဆုိေတာ့ ကုိယ္စမ္းခႅင္တာ စမ္းေနတာ။ ႋမန္မာ mambo က ေတာ္ေတာ္ေလး အဆင္ေႋပတာ ေတ႕ႇရတယ္။ web site မေရးတတ္ရင္ေန mambo သုံးတတ္ရင္ ကုိယ္ပိုင္ web site တစ္ခု အလ႕ယ္ တကူနဲႆ တည္ေထာင္လုိႆရတယ္။ mambo က ဘာနဲႆ အလားသၼာန္တူလဲ ဆုိေတာ့ အခုဒီ blogger နဲႆ အလားသၼာန္တူတယ္ဗႅာ။ ဒႁေပမယ့္ mambo ထဲမ႗ာ Flash file ထဲ့ရင္ အလုပ္မလုပ္ဘူး ႋဖစ္ေနတယ္။ animate မလုပ္ဘူး။ animate ႋဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိ လုပ္ရမလဲ မသိဘူး။ သိတယ္ဆုိရင္ ေႋပာႋပ ႌကပႁဦးဗႅာ။ ကႅေတာ့္ မန္ဘုိဆုိဒ္ကုိ local ထဲမ႗ာပဲ ထုိင္ထားတာဗႅ။ ခင္ဗႅားတုိႆ ႌကည့္လုိႆရမ႗ာ မဟုတ္ဘူး။ ခင္မင္စ႕ာႋဖင့္ ေမာင္လ႗ မႀၵေလးမ႗ာေနသည္

PonNya Myanmar Unicode Font

ပုည font ကို ဘယ္လုိ install လုပ္ႏပီး ဘယ္လုိ အသုံးႋပႃရမလဲ…? 1. http://mamboforge.net/frs/download.php/6224/PonNya_Web_v1.1.zip ထဲမ႗ PonNya_web Installer ကို Download လုပ္ႏပီး Install လုပ္ပႁ။ 2. PonNya_Web font ကုိေတာ့ C:\Windows\Fonts folder ေအာက္ထဲ copy ကူးထည့္ပႁ (သုိႆ) Control Pannel အတ႕င္းရ႗ိ Fonts မ႗လည္း Install လုပ္ႀုိင္ပႁသည္။ 3. Install လုပ္ႏပီးပႁက Start > All Programs > Tavultesoft Keyman > Keyman ကို click ေခႁက္ႏပီး run ပႁ။ 4. Task Bar မ႗ာ ရ႗ိတဲ့ နာရီ ေဘးမ႗ာ Tavultesoft Keyman 6.0 icon ေလးေတ႕ႇရပႁလိမ့္မယ္။ ၎ icon မ႗ာ Keyman ၏ မူလ icon အတုိင္း K icon ေလး ႋဖစ္ေနသည့္ အခႅိန္တ႕င္ ပုည font ေႋပာင္းႏပီး ရိုက္ထားေသာ စာမႅားသည္ English လုိ ေပႂပႁလိမ့္မည္။ 5. ႋမန္မာလုိ ရုိက္ခႅင္ပႁက ၎ icon ေပႂတ႕င္ click ႀ႗ိပ္ပႁ။ ေပႂလာမယ့္ pop-up menu ထဲမ႗ myanmarmtn ကို ေရ႕းပႁ။ K icon မ႗ အႋဖႄေရာင္ ေနာက္ခံႋဖင့္ P icon သုိႆ ေႋပာင္းလဲသ႕ားပႁလိမ့္မည္။ ယင္းအခႅိန္တ႕င္ PonNya_Web စာလုံးမႅားကုိ အသုံးႋပႃႏပီး ႋမန္မာလုိ ရိုက္ႀုိင္ပႁသည္။ 6. English လုိ ရိုက္ခႅင္ပႁက P icon ေပႂမ႗ာ click ႀ႗ိပ္ပႁ။ ေပႂလာမယ့္ pop-up me
Message posted by VIHARRI On 21 January 2005 at 9:51am ဘႌကီး တင္ေပးပႁမယ္ဆိုတဲ့ ႌသကာသ ဘုရားရ႗ိခိုး ႋဖစ္ပႁတယ္ ။ဘုရားဆိုတာလူေကာင္႐ကီးကိုဆိုလိုတာ မဟုတ္ပႁဘူး။ သိဒၮတၶဘုရင္မ႗ာ ႋဖစ္ထ႕န္းရရ႗ိသ႕ားတဲ့ ပု-ဒိ-အာ ဥာဏ္ေတာ္႐ကီးသံုးပႁးရဲႆ အရည္အခႅင္းႋပ စကားလံုး သာ ႋဖစ္ပႁတယ္။ ပုၿူရ႗ား = ပုရ႗ား = ဘုရား = ေခႁင္းေဆာင္ ႋဖစ္ပႁတယ္။ဗုဒၮ = သိႋခင္း = အရိယသစၤာ ၄ ပႁးကို ထိုးထ႕င္းသိႋမင္ႋခင္း ႋဖစ္ပႁတယ္။ ေဂႁတမမႅိႃးႀ႕ယ္က ဆင္းသက္ေမ႕းဖ႕ားလာသူႋဖစ္လိုႇ ေဂႁတမဗုဒၮလိုႇလည္း သံုးႌက ေခႂႌကပႁတယ္။ ရဟန္း႐ကီးေဂႁတမ၊ ရ႗င္႐ကီးေဂႁတမ စသည္ႋဖင့္လည္း ေခႂတာေတ႕ ရ႗ိခဲ့ပႁတယ္။ရ႗ိခိုးတယ္ဆိုတာ လက္အုပ္ခႅီတာကိုေႋပာတာ မဟုတ္ပႁဘူး။ စိတ္ႋဖင့္ ၾ႖တ္ကိုင္း၍ ေလးစားသမ႙ႋပႃႋခင္းသာ ႋဖစ္ပႁတယ္။ ဒႁ့ေႌကာင့္ ဘုရားရ႗ိခိုးတယ္ဆိုတာ လူေကာင္႐ကီး (သိုႇ) ၿုပ္ပ႕ားေတာ္ေတ႕ကို လက္အုပ္ခႅီတဲ့အလုပ္ လုပ္တာနဲႇတင္ မႏပီးပႁဘူး။ လူကို ဒုကၡေပးေနတဲ့ လူေပႂမ႗ာလည္ေနတဲ့ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲကေန လ႕တ္ေႋမာက္ခႅမ္းသာနည္းကိုေပးသူ၊ လ႕တ္ေႋမာက္ေစသူ ဆရာသမား ေခႁင္းေဆာင္ ႋဖစ္သူကို အေလးအႋမတ္ႋပႃႏပီး သူႇရဲႆ သင္ႌကားခႅက္ေတ႕ကို လိုက္နာကႅင့္သံုးတာကိုမ႗ ဘုရားရ႗ိခိုးႋခင္းအစစ္လိုႇ ေႋပာခႅင္ပႁတယ္။ ဘုရားက သူႇကို အာမိသပူဇာဆိ
ေမာင္လ႗ရဲႆ အမုန္းစာရင္း - ၁ ႋမန္မာ ပိုက္ဆံ ကႅပ္ ၁၀၀၀ ေလာက္နဲႇ လူႋဖစ္ေနရတဲ့ ေမာင္လ႗ရဲႆ ဘ၀ကုိ မုန္းတယ္ ... တစ္ေနႇ တစ္ေနႇ အင္တာနက္ခႅည္းပဲ ႌကည့္ေနရတဲ့ ဘ၀ကုိ မုန္းတယ္ ... ေတာက္တုိမယ္ရ အလုပ္ေတ႕ လုပ္ေနရတာကုိလည္း မုန္းတယ္... ဘာမ႗ မဟုတ္ဘဲ ဟ႕န္းရ႗ည္ တီးတဲ့ လူေတ႕ကို မုန္းတယ္... အလုပ္ေပႂလာလုိႇ ဆက္မေရးႀုိင္ေတာ့တဲ့ ငႁ့ဘ၀ကုိ ငႁမုန္းတယ္ ... ကိုယ္ အကႊမ္း၀င္တဲ့ ဘာသာရပ္မဟုတ္ဘဲ ၀င္ေရာက္ စ႕တ္ဖက္ ႋငင္းဆန္ တတ္သူေတ႕ကုိ မုန္းတယ္... ‘မႏပီးခင္ ဗမာ မႋမင္ေစနဲႇ’ ဆုိတဲ့ စကားဟာ မမ႗န္တယ္ ... လုပ္လုိႇမႏပီးေသးဘူး ... ဟုိဟာေလး ဟိုလုိလုပ္လုိက္ပႁလား ... ဒီဟာေလး ဒီလုိ လုပ္လုိက္ ပႁလားဆုိတဲ့ သူေတ႕ကုိ မုန္းတယ္ ... မီးနီကုိ ႋဖတ္ေမာင္းတဲ့ မန္းေလးက ကားသမားေတ႕ ၊ ဆုိင္ကယ္သမားေတ႕ကုိ မုန္းတယ္ ... မီးပ႕ိႃင့္ တစ္ဖက္က နီႏပီး ကႅန္တဲ့ တစ္ဖက္က စိမ္းလည္း မစိမ္း၊ ဘာမ႗လည္း မလင္းတဲ့ မန္းေလးက မီးပ႕ိႃင့္ေတ႕ကို မုန္းတယ္ ... လမ္းလယ္မႅဥ္းကုိ ေကႅာ္ႏပီး၊ အႋခားယာဥ္ေႌကာ ဖက္ေရာက္ေအာင္ ဆုိင္ကယ္ စီးတတ္တဲ့ သူေတ႕ကုိ မုန္းတယ္ ... ဓာတ္ဆီဆုိင္မ႗ာ ဆီသ႕ားထုတ္ရင္ တန္းစီရတာကိုယ္ မုန္းတယ္... ဆုိင္ကယ္ ဆီတုိင္ကီက ၄ လစ္တာ (တစ္ဂႁလံ) ပဲ ဆံ့တာပႁ ... ဓာတ္ဆီဆုိင္မ႗ာ တစ္ဂႁ
commentမ႗ာ ႋမန္မာလုိ ရိုက္လုိႆ ရေအာင္ စမ္းေနတယ္ ... comment ကို click မလုပ္ဘဲ link to this post ကို click လုပ္ႌကည့္ရင္ေတာ့ ႋမန္မာလုိ ႋမင္ရတယ္... ရိုက္တဲ့ အခႅိန္မ႗ာေတာ့ မႋမင္ရဘူး... စမ္းသပ္ႌကည့္ပႁဦး... ပုည ႋမန္မာ စာလုံးကုိ ပဲ သုံးႏပီးစမ္းပႁ ခင္ဗႅား...

မလ႕ယ္ဘူး

အခု interface design ရဖုိႆ ေတာ္ေတာ္ေလး ႋပင္လုိက္ရတယ္ ... ဒႁေတာင္ သူမႅားေရးႏပီးသား template ကို လုိက္ႋပင္ ရလုိႆ ကုိယ္တုိင္ ေရးမယ္ဆိုရင္ ဒီထက္ ပုိခက္မယ္ထင္တယ္ ...

PonNya_Web အားစမ္းသပ္ႋခင္း...

ပုံည ႋမန္မာ ယူနီကုတ္ စာလုံးနဲႆ စမ္းသပ္ႌကည့္တာ ေပႂမယ္ ထင္ပႁတယ္ ... english လုိေရာေပႂလား ... အိုး ပုညနဲႆ အဆင္ ေႋပေႋပ ရိုက္လုိႆ ရတယ္ ... english လုိ ရိုက္မယ္ ဆုိရင္လည္း font ေႋပာင္းေနစရာ မလုိပႁလား ... ေကႅးဇူး အရမ္းတင္တယ္ ပုံည ဖန္တီးရ႗င္ေရ ... အသစ္ထ႕က္မယ့္ version ကို ေရာင္းမယ္ဆုိ အမႅား ဝယ္ႀုိင္မယ့္ ေစႅးနဲႆ ေရာင္းပႁဗႅာ ... if you can't see, pls download PonNya_web unicode Font From http://mamboforge.net/frs/download.php/6224/PonNya_Web_v1.1.zip