gallery.MgHla.net

gallery.MgHla.net - ေ မာ င္ လွ ရဲ ႕ ဓာ တ္ ပုံ ျပ ခ န္ း

ကၽြန္ေတာ္ ဖန္တီးခဲ့ေသာ / ဖန္တီးလွ်က္႐ွိေသာ / ဆက္လက္ ဖန္တီးမည့္ ဓာတ္ပုံ၊ ႐ုပ္ပုံ၊ လႈပ္႐ွားမႈ ပုံမ်ား၊ စာသား စသည့္ ဖန္တီးမႈမ်ား အားလုံးအား a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. လုိင္စင္ ရယူထားပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Message posted by VIHARRI On 21 January 2005 at 9:51am
ဘႌကီး တင္ေပးပႁမယ္ဆိုတဲ့ ႌသကာသ ဘုရားရ႗ိခိုး ႋဖစ္ပႁတယ္ ။ဘုရားဆိုတာလူေကာင္႐ကီးကိုဆိုလိုတာ မဟုတ္ပႁဘူး။ သိဒၮတၶဘုရင္မ႗ာ ႋဖစ္ထ႕န္းရရ႗ိသ႕ားတဲ့ ပု-ဒိ-အာ ဥာဏ္ေတာ္႐ကီးသံုးပႁးရဲႆ အရည္အခႅင္းႋပ စကားလံုး သာ ႋဖစ္ပႁတယ္။ ပုၿူရ႗ား = ပုရ႗ား = ဘုရား = ေခႁင္းေဆာင္ ႋဖစ္ပႁတယ္။ဗုဒၮ = သိႋခင္း = အရိယသစၤာ ၄ ပႁးကို ထိုးထ႕င္းသိႋမင္ႋခင္း ႋဖစ္ပႁတယ္။ ေဂႁတမမႅိႃးႀ႕ယ္က ဆင္းသက္ေမ႕းဖ႕ားလာသူႋဖစ္လိုႇ ေဂႁတမဗုဒၮလိုႇလည္း သံုးႌက ေခႂႌကပႁတယ္။ ရဟန္း႐ကီးေဂႁတမ၊ ရ႗င္႐ကီးေဂႁတမ စသည္ႋဖင့္လည္း ေခႂတာေတ႕ ရ႗ိခဲ့ပႁတယ္။ရ႗ိခိုးတယ္ဆိုတာ လက္အုပ္ခႅီတာကိုေႋပာတာ မဟုတ္ပႁဘူး။ စိတ္ႋဖင့္ ၾ႖တ္ကိုင္း၍ ေလးစားသမ႙ႋပႃႋခင္းသာ ႋဖစ္ပႁတယ္။ ဒႁ့ေႌကာင့္ ဘုရားရ႗ိခိုးတယ္ဆိုတာ လူေကာင္႐ကီး (သိုႇ) ၿုပ္ပ႕ားေတာ္ေတ႕ကို လက္အုပ္ခႅီတဲ့အလုပ္ လုပ္တာနဲႇတင္ မႏပီးပႁဘူး။ လူကို ဒုကၡေပးေနတဲ့ လူေပႂမ႗ာလည္ေနတဲ့ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲကေန လ႕တ္ေႋမာက္ခႅမ္းသာနည္းကိုေပးသူ၊ လ႕တ္ေႋမာက္ေစသူ ဆရာသမား ေခႁင္းေဆာင္ ႋဖစ္သူကို အေလးအႋမတ္ႋပႃႏပီး သူႇရဲႆ သင္ႌကားခႅက္ေတ႕ကို လိုက္နာကႅင့္သံုးတာကိုမ႗ ဘုရားရ႗ိခိုးႋခင္းအစစ္လိုႇ ေႋပာခႅင္ပႁတယ္။ ဘုရားက သူႇကို အာမိသပူဇာဆိုတဲ့ ၀တၶႃ ပစၤည္းေတ႕နဲႇ ရ႗ိခိုးပူေဇာ္တာထက္ ဓမၴပူဇာဆိုတဲ့ အကႅင့္ႋမတ္နဲႇ ပူေဇာ္တာကို ပိုႏပီး ခႅီးမ႕မ္းပႁတယ္။ ဒီ့အႋပင္ လူေကာင္႐ကီးကို ႌကည္ညိႃပူေဇာ္ေနတဲ့ ၀ကၠလိဆိုတဲ့ ရဟန္းတပႁးကို အႋပင္းအထန္ ရ႙တ္ခႅေႋပာဆိုခဲ့တဲ့ သာဓကရ႗ိပႁတယ္။အေကာင္းဆံုး ဘုရားရ႗ိခိုးနည္းဟာ ႌသကာသ ကန္ေတာ့ခႅိႃး ႋဖစ္ပႁတယ္။ ဒႁေပမယ့္ ဒီေနႇ ဗုဒၮဘာသာ၀င္ေတ႕ နားလည္ေနတဲ့ အဓိပၰာယ္မႅိႃးေတာ့ မဟုတ္ပႁဘူး။‘‘ခ႕င့္ႋပႃပႁဘုရား၊ ခ႕င့္ႋပႃပႁဘုရား ခ႕င့္ႋပႃပႁဘုရား။ တပည့္ေတာ္သည္ ကာယကံ မ႗ား၊ ၀စီကံမ႗ား၊ မေနာကံမ႗ားတိုႇႋဖင့္ႋပႃမိေသာ ခပ္သိမ္းေသာအႋပစ္တိုႇကို ေပႅာက္ပႁေစ ႋခင္း အကႅိႃးင႗ာ အရ႗င္ဘုရားေဟာႌကားေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားမႅားကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေဟာႌကားႌကေသာသံဃာေတာ္ အရ႗င္သူႋမတ္မႅား၏အဆံုးအမအတိုင္းအေလးထားႏပီး လိုက္နာကႅင့္သံုးကာ ေနာက္ထပ္မႋပႃမိေအာင္ကံအမ႗ားမႅားကိုေ၀းရာသိုႇအ႐ကိမ္႐ကိမ္ ကန္ပစ္ေတာ့ပစ္ပႁမည္ဘုရား။ဤသိုႇကန္ပစ္ေတာ့ပစ္ႋခင္းႋဖင့္ ခႅမ္းသာကင္းသူအႋဖစ္ ၄မႅိႃး၊ ဒုကၡေရာက္သူအႋဖစ္ ၃ မႅိႃး၊ စ႕န္ႇပယ္အပ္ေသာ အရပ္၈မႅိႃး၊ရန္သူ၅မႅိႃး၊ေဖာက္လ႕ဲေဖႁက္ႋပန္ႋဖစ္မ႙ ၄ မႅိႃး၊ ပႅက္စီးဆံုးၿ႙ံးႋခင္း ၅မႅိႃးတိုႇမ႗ကင္းလ႕တ္ႏပီးလႉင္လ႕တ္ေႋမာက္ႏငိမ္းခႅမ္းစ႕ာႋဖင့္ ေလာကကိုေစာင့္ေရ႗ာက္ႀိုင္သူႋဖစ္ေအာင္ ႐ကိႃးစားေနပႁသည္ အရ႗င္ဘုရား။’’ဒီလို ဘုရားကို စိတ္ၾ႖တ္ႏပီး၊ ေအာ္တိုဆပ္ဂႅက္ရ႗င္းနည္းနဲႇ တိုင္တည္ ရ႗ိခိုးတာ ဟာ အေကာင္းဆံုးဘုရားရ႗ိခိုးလိုႇ ေႋပာခႅင္ပႁတယ္။ ဒီအထဲမ႗ာ ရရ႗ိမည့္ အကႅိႃးတရား ေတ႕ေရာ၊ ထားရမည့္စိတ္ထားေတ႕ေရာ၊ လက္ေတ႕ႇလိုက္နာေဆာင္ရ႕က္နည္းေတ႕ေရာ အစံုအေစ့ ပႁရ႗ိေနပႁတယ္ တူေမာင္တူမမႅားတိုႇေရ။

-------------------------------------------------------------------------------------------------ဒီေန.ဗုဒၮဘာသာ၀င္ေတ႕ ႌသကာသဘုရားရ႗ိခိုးနဲ့ ရ႗ိခိုးေနႌကေပမယ္လိုႆ အဓိပၰႁယ္ႋပည့္ႋပည့္၀၀သိႋပီး ရ႗ိခိုးေနႌကသူ ရ႗ားပႁတယ္။ႌသကာသရဲႆ ႋမန္မာႋပန္ကိုေတာင္ သိသူနည္းပႁလိမ့္မယ္။ ခ႕င့္ႋပႃပႁဘုရားလိုႆ ေႋပာတာ ပႁ ... ဆိုသူေတ႕ေတာင္ ဆက္ေမးႌကည့္ရင္ လည္ထ႕က္ကုန္ႀိုင္ပႁတယ္။ ဘုန္းႌကီးဆီက ခ႕င့္ေတာင္းတာေတာ့ ထားပႁေတာ.။ ရုပ္ပ႕ားေတာ္ဆီက ခ႕င့္ႋပႃခႅက္ ေတာင္းတယ္ဆိုရင္ တစ္မႅိႃး ႋဖစ္သ႕ားပႁမယ္။ ရုပ္ပ႕ားေတာ္က ခ႕င့္ႋပႃမ႗ာလား ၊ ခ႕င့္ ႋပႃတတ္လိုႆလား....စသည္ႋဖင့္ ဆက္ေမးလာရင္ ေႋဖႀိုင္ဖိုႆ မလ႕ယ္ေတာ့ပႁဘူး။ ဘုရားရ႗င္ကို ရည္မ႗န္းခ႕င့္ေတာင္းရင္း ေအာ္တိုဆပ္ဂႅက္ရ႗င္း လုပ္တာလိုႆ သိထားရပႁမယ္။ကာယကံ ၀စီကံ မေနာကံ သဗၲေဒႁသ ခပ္သိမ္းေသာ အႋပစ္တိုႆကို ...လိုႆ ဆက္ရ႗ိခိုးေနေပမယ္လိုႆ ကံေတ႕ကိုလည္း အေသအခႅာမသိ ၊ ကံအားလံုးက အႋပစ္ႋဖစ္မ႗ာလားလဲမသိ ၊ ႋဖစ္ေနတတ္ပႁတယ္။ ဒီေနရာမ႗ာ ေဒႁသရဲႆ အနက္ေပးပံုဟာ သတိႋပႃစရာပႁ။ အႋပစ္ႋဖစ္ေစတာ သူတပႁးကို ထိခိုက္ေစတာကို ဆိုလိုတာ ထင္ရ႗ားပႁတယ္။ ႀိုႆဆာလိုႆ ကေလးငိုတာ ေဒႁသ ဟုတ္မဟုတ္ စဥ္းစားတတ္ဖိုႆပႁ။
ကိုယ္ရ႗ိခိုးေနတဲ့စကားလံုးေတ႕ရဲႆ အနက္ဖ႕င့္အမ႗န္ကို မသိပဲ ရ႗ိခိုးေနႌကတာဟာႋဖင့္ ဘုရားရ႗င္ ေပးလိုတဲ့ လ႕တ္ေႋမာက္ႋငိမ္းခႅမ္းမ႙ဆီ ေရာက္ႀိုင္စရာ မရ႗ိသေလာက္ပႁပဲ။
ရန္သူမႅိႃး ၅ ပႁး အဖ႕င္ႆလည္း ပိုင္ပိုင္နဲႆ အေတာ္ ေဆ႕းေႀ႕းႋပခဲ့ႋပီးပႁႋပီ။ ဘ႐ကီးရဲႆအႋမင္မ႗ာ ေရ မီး မင္း ခိုးသူ မခႅစ္မႀ႗စ္သက္ေသာသူေတ႕ဟာ ဘုရားဆိုလိုခႅင္တဲ့ ရန္သူမႅိႃး ၅ ပႁး မႋဖစ္တန္ရာပႁဘူး။ ဒီလိုပဲ တႋခားရန္သူမႅိႃးေတ႕ ဘာလိုႆ မပႁတာတုန္းဆိုရင္ ေႋဖဖိုႆ ခက္သ႕ားပႁလိမ့္မယ္။ ဥပႁဒႁနကၡႀၮာ ၅ ပႁး ကမ႗ လူအားလံုးအတ႕က္ ရန္သူအစစ္ ႋဖစ္ပႁတယ္။ ဒုကၡကို ဘုရား အႀ႗စ္ခႅႃပ္ႋပခဲ့တာက သံခိေတၵန ပဥၤႃပႁဒႁနကၡႀၮာ ဒုကၡာ ႋဖစ္တဲ့အတ႕က္ ရန္သူအစစ္ ႋဖစ္ရတာပႁ။
ပဥၤကၡႀၮာနဲ့ ပဥၤႃပႁဒႁနကၡႀၮာ အတူတူ ယူလိုက္မိရင္ေတာႆ ကိုယ္ႆကိုယ္နဲႆ ကိုယ္ ရန္ႋဖစ္ကုန္ႌကႋပန္ပႁေတာ့တယ္။
တရားစကားေတ႕နဲႆ ပတ္သက္လိုႆ ဘာ၀နာမယ ႋဖစ္သည္ထိ စီစစ္တတ္ႌကပႁေစ ။ စီစစ္ႀိုင္ႌကပႁေစ ..... လိုႆ ဘႌကီး တိုက္တ႕န္းရင္း ဆႀၭႋပႃလိုက္ပႁတယ္။

Comments

Anonymous said…
Thank you so much..really nice explanation! Could you post more detail about five enemies( ပဥၤႃပႁဒႁနကၡႀၮာ )? I really want to know what are ပဥၤႃပႁဒႁနကၡႀၮာ ?
NLS said…
Bro I m also trying to using Myanmar Unicode
I've already installed fonts kb layout and patch it already. But It doesnt work well.
I've installed all unicode fonts in my fonts folder and system 32.
Let me know how to fix it.
Kindly help me please.

ညီလင္းဆက္