gallery.MgHla.net

gallery.MgHla.net - ေ မာ င္ လွ ရဲ ႕ ဓာ တ္ ပုံ ျပ ခ န္ း

ကၽြန္ေတာ္ ဖန္တီးခဲ့ေသာ / ဖန္တီးလွ်က္႐ွိေသာ / ဆက္လက္ ဖန္တီးမည့္ ဓာတ္ပုံ၊ ႐ုပ္ပုံ၊ လႈပ္႐ွားမႈ ပုံမ်ား၊ စာသား စသည့္ ဖန္တီးမႈမ်ား အားလုံးအား a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. လုိင္စင္ ရယူထားပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

... HtooEainThin.com ...အခု ႋမင္ရတဲ့ ကုိထူးအိမ္သင္ရဲႇ web site design ကုိ ကႅေတာ္ လုပ္ေပး ထားတာဗႅ ... ဘယ္လုိလဲ ေတာ္ေတာ္မႅားမႅားက အႀုပညာ မေႋမာက္ဘူး လုိႆ ဆုိေနႌကတယ္ဗႅ... အႀုပညာ ဘယ္ေႋမာက္ပႁ့မလဲ... web site ဟုတ္တိ ပတ္တိ မေရးဘူးတဲ့ ကႅေတာ္က ဟုိစမ္းစမ္း ဒီစမ္းစမ္းနဲႆ ေရးထားရတာကုိးဗႅ... web site ေရးေနကႅသူ ေတ႕ကေတာ့ ေလးလုိက္တဲ့ web site, ညံ့လုိက္တဲ့ web site လုိႆေႋပာႌကလိမ့္မယ္ ထင္တယ္ဗႅ...

တကယ္တမ္းေႋပာရရင္ ကႅေတာ္ ကုိယ္တုိင္ layout ခႅထားတဲ့ ဒီဇုိင္း ေတာ့ မဟုတ္ဘူးဗႅ... အရင္က ကုိ Thirteen ဆ႕ဲခဲ့တဲ့ ဒီဇုိင္းေပႂမ႗ာ ကႅေတာ္က အကႅႜ အသစ္ ႋပန္၀တ္ေပးလုိက္တဲ့ သေဘာဗႅ... ကႅေတာ္ ကုိယ္တုိင္ အစ အဆုံး ဖန္တီးရမယ္ဆုိရင္ ဒီထက္ည့ံမ႗ာဗႅ... ေအးဗႅာ ကႅေတာ္စေရးတုန္းကေတာ့ php နဲႆ မဟုတ္ဘူးဗႅ ... Dreamweaver နဲႆေရးထားတာ ဒီဆုိဒ္ရဲႇ web master ႋဖစ္တဲ့ ေမာင္ဇန္ ဆုိတဲ့ ေဆးေကႅာင္းသားေလးက php အႋဖစ္ ႋပန္ေႋပာင္းထားတာဗႅ... Mg Zeng ဆုိတဲ့ ေဆးေကႅာင္း သားေလးက ဒီက႕န္ပႅႄတာပိုင္းမ႗ာ ေတာ္ေတာ္ ေတာ္တဲ့ လူငယ္ေလးဗႅ... ကႅေတာ့္ရဲႇ ဆရာ ေပႁက္စေလးလုိႆလဲ ေႋပာလိုႆရတယ္ဗႅ...

ေကာ္ဖီေသာက္ခႅိန္ ေရာက္ႏပီဗႅ ... မင္းသီဟ သ႕ားႏပီး ေကာ္ဖီ သ႕ားေသာက္လုိက္ဦးမယ္ ...

ခင္ဗႅားတုိႆေရာ ဒီ htooeaintin.com ကို ႐ကိႃက္ႌကရဲႇလားဗႅ...

Comments

Anonymous said…
Actually I find the site pretty great. A little slow loading eg.the menu roll over effect doesn't show quickly.
Apart from that very professional looking site and it's one of the best myanmar sites I've come across.

A great job done indeed from a person with little experience on webdesign.
Some suggestions though, need to add meta tags for better search engine hit. ie.
meta name="keywords"
meta name="description"

Also song lists and other mm descriptions are all images and take quite awhile to load. Since you are using mm unicode ponya very well here, you should try to use there as well. Alot more easier to make changes/update and loading is faster.

The javascript should called from external file ie. add one line of code in each page rather than the whole lot of same scripts for menu roll over effect(i think).

Nah...those are just minors and dont even need to worry. I really like the site and thanks for making it available.
Regards.
MgHla said…
mayvelous ေရ ...
အခုလုိ အႌကံႋပႃတာကုိ ေကႅးဇူးပႁပဲဗႅာ ... ကႅေတာ္က အႋပင္ဘက္ အကႅႝကိုပဲ အလ႗ဆင္တတ္တာဗႅ... ႋမန္ေအာင္ ဘယ္လုိ ေရးရမလဲဆုိတာ မစဥ္းစား တတ္ဘူးဗႅ... keyword & description ကို အကိုးအကားရ႗ာႏပီ ထည့္လုိက္ဦးမယ္ဗႅာ...
ခင္မင္စ႕ာႋဖင့္
ေမာင္လ႗
NLS said…
အကို ထူးအိမ္သင္ဆိုဒ္အတ႕က္ အရမ္းကို ေကႅးဇူးတင္ပႁတယ္ဗႅာ။ ဒႁေပမယ္ႇ ဒီဆိုဒ္ စစခႅင္းက ပံုစံေလးကို ပိုႌကိႃက္တယ္။ ဆိုဒ္ထဲကို ၀င္လိုက္တာနဲႆ သီခႅင္းသံေလးနဲႆ စတယ္။ စာသား မပႁဘူး။ ကႊန္ေတာ္ အဲဒီ သီခႅင္းကို ေမႇသ႕ားႏပီ။ ဒႁေပမယ္ႇ သိပ္ေကာင္းတယ္။ အကို အဲဒႁေလး ႏပန္အသက္သ႕င္းရင္ ပိုေကာင္းမယ္လိုႆ ထင္ပႁတယ္။ ကႊန္ေတာ္ဆို စစဖ႕င္ႇခႅင္း ႌကက္သီးေတာင္ ထခဲႆဖူးတယ္။

ညီလင္းဆက္
NLS said…
အကို
ေနာက္တစ္ခု ထူးအိမ္သင္ ကဗႅာထဲက။ ႏမဆိုတဲႆ ကဗႅာ။

အခႁတစ္ပႁး
သူမ၏လက္၀ယ္
ထက္ႏမေသာ ႏမားတစ္စင္းရ႗ိသည္
သုိႆေသာ္ ေတး မရ႗ိ။
ကႊန္ေတာ္ႇအထင္ အဲဒႁဟာ ေတး မဟုတ္ဘူး။ ေလးႏဖစ္ပႁလိမ္ႇမယ္။ ကႊန္ေတာ္ မူရင္းကို မဖတ္ဖူးဘူး။ ဒႁေပမယ္ႇ သူေရးခႅင္တာ ေလး ႏဖစ္မယ္လိုႆ ထင္တယ္။ အကို ႏပန္စစ္ႌကည္ႇပႁဦး ။ အဲဒီကဗႅာဟာ အရမ္းေကာင္းပႁတယ္။ ဒႁေပမယ္ႇ အခုဟာက အနက္ နဲနဲလ႕ဲေနသလိုပဲ။