ဒ-ေဒ႕း ေပႂေအာင္ ဘယ္လုိ လုပ္မလဲ ... ဆုိတာ မသိသူေတ႕ အတ႕က္ ...

Microsoft Word မ႗ာ ‘ဒ’ တုိႆ ‘ဓ’ တုိႆ ရုိက္ရင္ မေပႂတဲ့ ႋပသနာမႅႃိးေတ႕ႇ မႌကာခဏ ႐ကႃံဘူးမ႗ာပႁ … အခု ဒီႋပသနာကုိ ဘယ္လုိ ေႋဖရ႗င္း ရမလဲဆိုတာကုိ အဆင့္လုိက္ ေရးသ႕ားေပးပႁ့မယ္ …
1. Microsoft Word ထဲ၀င္ပႁ …
2. Tools > AutoCorrect Options ကုိ ေရ႕းခႅယ္ပႁ …
3. AutoCorrect Options Dialog box ေပႂလာရင္
4. “AutoFormat As You Type” tab ကို Click လုပ္ပႁ … “Straight Quotes” with “Smart Quotes” ရဲႇ ေရ႗ႇမ႗ာ ရ႗ိတဲ့ Check Box ထဲမ႗ာ အမ႗န္ႋခစ္ရ႗ိ ေနရင္ click ေခႁက္ႏပီး ႋဖႃတ္လိုက္ပႁ …
5. ေနာက္ထပ္ “AutoFormat” tab ေပႂ Click လုပ္ပႁ … အဲဒီထဲက … “Straight Quotes” with “Smart Quotes” ရဲႇ ေရ႗ႇမ႗ာ ရ႗ိတဲ့ Check Box ထဲမ႗ာ အမ႗န္ႋခစ္ရ႗ိ ေနရင္ လည္း ႋဖႃတ္လုိက္ပႁဦး…
6. ႏပီးႏပီလား ႏပီးရင္ OK ကို Click လုပ္လုိက္ပႁ …

ႋမန္မာ ယူနီကုတ္ စာလုံးသုံးမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဒီႋပသနာေတ႕ႇရမ႗ာ မဟုတ္ေတာ့ပႁဘူး ... ဘာႋဖစ္လုိႆလဲ ဆုိေတာ့ ယူနီကုတ္စာလုံး မဟုတ္တဲ့ ႋမန္မာ စာလုံးမႅားမ႗ာ ဒ ဟာ ' (single quote) ေနရာမ႗ာ ရ႗ိႏပီး ဓ ဟာ " (double quote) ေနရာမ႗ာ ရ႗ိေနလုိႆပႁပဲ...

Comments