Tin Tin's Ads

gallery.MgHla.net - ေ မာ င္ လွ ရဲ ႕ ဓာ တ္ ပုံ ျပ ခ န္ း

ကၽြန္ေတာ္ ဖန္တီးခဲ့ေသာ / ဖန္တီးလွ်က္႐ွိေသာ / ဆက္လက္ ဖန္တီးမည့္ ဓာတ္ပုံ၊ ႐ုပ္ပုံ၊ လႈပ္႐ွားမႈ ပုံမ်ား၊ စာသား စသည့္ ဖန္တီးမႈမ်ား အားလုံးအား a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. လုိင္စင္ ရယူထားပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Sunday, November 27, 2005

SMS to Myanmar GSM

Written by MgHla & Zeng
Saturday, 12 November 2005

Xchat to SMS


ျမန္မာႏုိင္ငံက gsm ဖုန္းေတြဆီကို sms ပုိ႔ခ်င္တယ္ဆုိရင္ www.yangoncity.com.mm ကေန ပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၄င္း website မွာ member ၀င္ထားသူမ်ားသာလွ်င္ ပုိ႔လုိ႔ရပါတယ္။ လတ္တေလာ ၄င္း website မွာ register လုပ္လုိ႔မရဘူးဆုိရင္ေတာ့
http://utility.mcc.com.mm မွာ register လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္အထိေတာ့ အသင္း၀င္ ထားရင္ တစ္ေန႔ကို sms ငါးေစာင္ အခမဲ့ ပုိ႔လုိ႔ ရပါတယ္။
account ရွိၿပီးသားဆိုရင္ေတာ့
http://www.yangoncity.com.mm ကို၀င္ၿပီး XChat to SMS ဆိုတဲ့ ပံုကို ႏွိပ္ပါ။ ဒါဆိုရင္ XChat New windows ေပၚလာၿပီး login လုပ္ခိုင္းလိမ့္မယ္။ username & password type ၿပီး login လုပ္ၿပီးတဲ့အခါ nickname တစ္ခုနဲ႔ chatroom ထဲကို ၀င္ခိုင္းလိမ့္မယ္။ chatroom ထဲေရာက္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္နားက စာရိုက္တဲ့ေနရာနားမွာ mobile SMS (beta version) ဆိုတဲ့ link ကိုႏွိပ္လိုက္ရင္ ဖုန္းနံပါတ္ရိုက္တဲ့ဖို႔ box ေလးေပၚလာလိမ့္မယ္။ ဖုန္းနံပါတ္ရိုက္ထည့္ၿပီး login လုပ္လိုက္ရင္ ရၿပီ။ ေျပာခ်င္တဲ့စာကိုသာ ရိုက္ထည့္ၿပီးေျပာေပေတာ့။ ကိုယ့္ဆီကိုျပန္၀င္လာတဲ့ message ေတြကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ chat room ေဘး userlist ထဲက ကိုယ့္ nickname ေဘးမွာ View SMS ဆိုတာကို ႏွိပ္လိုက္ရင္ ကိုယ္ပို႔ထားတာေတြရယ္၊ကိုယ့္ဆီ ျပန္၀င္လာတဲ့ဟာေတြရယ္ ေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ တစ္ရက္ကို ငါးေစာင္ျပည့္သြားရင္ ထပ္ပို႔လို႔မရေတာ့တာမုိ႔ ေခၽြေခၽြတာတာေလး အသံုးျပဳေပါ့ခင္ဗ်ာ။ ျပည္တြင္းေကာ၊ ျပည္ပကပါ အဆိုပါ website ကို ၀င္ၿပီး SMS ပို႔ႏိုင္ပါတယ္။
via http://www.NativeMyanmar.com

This post requires to view
ZawGyi-One Myanmar Unicode Font.

Saturday, November 26, 2005

ကႅေတာ္ ႐ကိႃက္တဲ့ မႅႃိးေကႅာ့ႏမိႃင္


ကုိမႅႃိးေကႅာ့ႏမိႃင္ကုိ ကႅေတာ္ သီခႅင္းေတ႕ စႏပီး နားေထာင္တတ္ အရ႕ယ္က စႏပီး႐ကိႃက္ခဲ့တာပႁ... သီခႅင္းေတ႕ စနားေထာင္တဲ့ အခႅိန္တုန္းက ေခ႕၀ယ္စရာ ပုိက္ဆံမရ႗ိေသးတဲ့ အရ႕ယ္ဆုိေတာ့ ေခ႕ဆုိင္က င႗ားႏပီး နားေထာင္ရတာေပႁ့ဗႅာ... ပထမဆုံးင႗ားႏပီး နားေထာင္တဲ့ အေခ႕က "မိုးေတ႕ရ႕ာေနခႅိန္ခဏ" တဲ့ စနားေထာင္တုန္းကေတာ့ ဘာေတ႕ ဆုိေနမ႗န္းလည္း မသိပႁဘူး... နားေထာင္ရင္း နားေထာင္ရင္း နဲႆ သီခႅင္းေတာ္ေတာ္မႅားကို ႐ကိႃက္လာတယ္...

ကႅေတာ္ ပထမဆုံး၀ယ္ႏပီး နားေထာင္ႋဖစ္တဲ့ အေခ႕က "Virus III" အေခ႕ဗႅ... အဲဒီေခ႕ကုိ ကႅေတာ္ ေတာ္ေတာ္ေလး ႐ကိႃက္တယ္... A side စစခႅင္းက ေလးႋဖႄ ၊ ေဇာ္၀င္းထ႕ဋ္တုိႆနဲႆ တ႕ဲဆုိထားတဲ့ "Rap 'n' Roll" သီခႅင္းကုိ အ႐ကိႃက္ဆုံးဗႅာ... B side စစခႅင္းက စိန္လ႕င္ရဲႇ သီခႅင္းကုိ remix လုပ္ႏပီး ႋပန္ဆုိထားတဲ့ သီခႅင္းကိုလည္း႐ကိႃက္တယ္ဗႅာ... အဲဒီ ေခ႕ထဲက သီခႅင္းေတ႕ အကုန္လုံးကုိ ႐ကိႃက္တယ္ဗႅာ...

အခု အခႅိန္ထိ ကိုမႅႃိးေကႅာ့ရဲႇ သီခႅင္းေခ႕ေတ႕ထဲမ႗ာ ကႅေတာ္ မရုိးႀုိင္ေအာင္ နားေထာင္ေနတဲ့ အေခ႕က ကိုဒိုးလုံးနဲႆတ႕ဲထုတ္ထားတဲ့ "စားသုံးႌကည့္" ဆုိတဲ့အေခ႕ပဲဗႅာ... မ႗တ္မိေသးတယ္ဗႅာ... ကႅေတာ္တုိႆ သူငယ္ခႅင္းႀ႗စ္ေယာက္ ေခ႕သ႕ား၀ယ္ႌကတာ... ကႅေတာ့္သူငယ္ခႅင္းက --- ဗင္ဆင့္ရဲႇင႗က္မႅား --- ဆုိတဲ့ အေခ႕ကို ၀ယ္တယ္... ကႅေတာ္က --- စားသုံးႌကည့္ --- ေခ႕ကို၀ယ္တယ္... အဲဒီတုန္းက ဒုိးလုံးဆုိတာ တစ္ခႁမ႗ မႌကားဖူးေသးဘူး... ကိုမႅႃိးေကႅာ့ပႁတယ္နဲႆ ၀ယ္တာဗႅ...

စစခႅင္း နားေထာင္ေတာ့ ဘာေတ႕မ႗န္းကို မသိဘူးဗႅာ ... Alternative သီခႅင္းေတ႕ နားမ႗ မေထာင္ဘူးတာကိုးဗႅ... အင္း နားေထာင္ရင္း နားေထာင္ရင္းနဲႆ တႋဖည္းႋဖည္း ႐ကိႃက္လာတာ အခုအခႅိန္ထိ မရုိးႀုိင္ဘူး ႋဖစ္ေနတယ္... ဒီေခ႕ေနာက္မ႗ ထ႕က္တဲ့ ကႅေတာ့္နာမည္ မႅႃိးေကႅာ့ႏမိႃင္ တုိႆ၊ လူႋဖစ္ရတဲ့ဒုကၡ တုိႇကို အခု သိပ္မ႐ကိႃက္ခႅင္ေတာ့ဘူး... တခႁတေလမ႗ပဲ နားေထာင္ႋဖစ္တယ္...

ေတာ္ႏပီဗႅာ စိတ္ကူးတည့္ရာ ေရးႏပီးႏပီး ...

ကိုမႅႃိးေကႅာ့ရဲႇ ကုိယ္ပုိင္ web site ကို ရ႗ာ မေတ႕ႇမိေသးဘူးဗႅ... ပလန္းနက္က ေရးထားတဲ့ ကိုမႅႃိးေကႅာ့ site ကုိေတာ့ ႐ကိႃက္တယ္ဗႅာ သ႕ားႌကည့္ႌကည့္ ပႁဦး http://www.planet.com.mm/music/artist.cfm?a=mkmyaing&action=bio

Saturday, November 19, 2005

ဗုဒၮဘာသာရဲႇ နိဗၲာန္ အေႌကာင္း ေဆ႕းေႀ႕းႋခငး္သုိႆ

စားေကာင္း ေသာက္ေကာင္းေတ႕ စားရရင္ မိတ္ေဆ႕ ေတ႕ကို သတိရတာ သဘာ၀ပႁပဲ... ခုလည္း စိတ္၀င္စားစရာ အေႌကာင္း အရာေလး တစ္ခုကုိ ေဆ႕းေႀ႕းေနတာ ေတ႕ႇလုိႆ လမ္းည႖န္ပႁရေစ...

ဗုဒၮဘာသာရဲႇ နိဗၲာန္ အေႌကာင္း ေဆ႕းေႀ႕း ေနႌကတာပႁ... ဖတ္ရ႙ ခႅင္တယ္ ဆုိရင္ BaganNET Forum မ႗ာ ပညာရ႗င္မႅား ေဆ႕းေႀ႕း ေနႌကတဲ့ topic တစ္ခု ရ႗ိပႁတယ္... http://www.bagan.net.mm/forums/display_topic_threads.asp?ForumID=26&TopicID=10705&PagePosition=1&ThreadPage=1 ဒီလင့္ေလးကုိ click ေခႁက္ႏပီး သ႕ားဖတ္ႌကည့္ပႁဦး... စိတ္ဝင္စားတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ BaganNET Forum မ႗ာ register လုပ္ႏပီး လ႕တ္လပ္စ႕ာ ၀င္ေရာက္ ေဆ႕းေႀ႕းႀုိင္ေႌကာင္းပႁ...

ဒ-ေဒ႕း ေပႂေအာင္ ဘယ္လုိ လုပ္မလဲ ... ဆုိတာ မသိသူေတ႕ အတ႕က္ ...

Microsoft Word မ႗ာ ‘ဒ’ တုိႆ ‘ဓ’ တုိႆ ရုိက္ရင္ မေပႂတဲ့ ႋပသနာမႅႃိးေတ႕ႇ မႌကာခဏ ႐ကႃံဘူးမ႗ာပႁ … အခု ဒီႋပသနာကုိ ဘယ္လုိ ေႋဖရ႗င္း ရမလဲဆိုတာကုိ အဆင့္လုိက္ ေရးသ႕ားေပးပႁ့မယ္ …
1. Microsoft Word ထဲ၀င္ပႁ …
2. Tools > AutoCorrect Options ကုိ ေရ႕းခႅယ္ပႁ …
3. AutoCorrect Options Dialog box ေပႂလာရင္
4. “AutoFormat As You Type” tab ကို Click လုပ္ပႁ … “Straight Quotes” with “Smart Quotes” ရဲႇ ေရ႗ႇမ႗ာ ရ႗ိတဲ့ Check Box ထဲမ႗ာ အမ႗န္ႋခစ္ရ႗ိ ေနရင္ click ေခႁက္ႏပီး ႋဖႃတ္လိုက္ပႁ …
5. ေနာက္ထပ္ “AutoFormat” tab ေပႂ Click လုပ္ပႁ … အဲဒီထဲက … “Straight Quotes” with “Smart Quotes” ရဲႇ ေရ႗ႇမ႗ာ ရ႗ိတဲ့ Check Box ထဲမ႗ာ အမ႗န္ႋခစ္ရ႗ိ ေနရင္ လည္း ႋဖႃတ္လုိက္ပႁဦး…
6. ႏပီးႏပီလား ႏပီးရင္ OK ကို Click လုပ္လုိက္ပႁ …

ႋမန္မာ ယူနီကုတ္ စာလုံးသုံးမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဒီႋပသနာေတ႕ႇရမ႗ာ မဟုတ္ေတာ့ပႁဘူး ... ဘာႋဖစ္လုိႆလဲ ဆုိေတာ့ ယူနီကုတ္စာလုံး မဟုတ္တဲ့ ႋမန္မာ စာလုံးမႅားမ႗ာ ဒ ဟာ ' (single quote) ေနရာမ႗ာ ရ႗ိႏပီး ဓ ဟာ " (double quote) ေနရာမ႗ာ ရ႗ိေနလုိႆပႁပဲ...

Friday, November 11, 2005

Gtalk မ႗ာ ႋမန္မာလုိ ရိုက္ရေအာင္

ေဇာ္ဂႅီ ႋမန္မာ ယူနီကုတ္ေဖာင့္ရ႗ိမ႗ ေအာက္ေဖာ္ႋပပႁ post ရ႗ိ စာမႅားကုိ အဆင္ေႋပေႋပ ဖတ္ရ႙ႀုိင္ပႁလိမ့္မယ္

ဂ်ီေတာ့လ္ခ္နဲ႔ ျမန္မာလိုေရးႏိုင္ပါၿပီ။ ဒီတစ္ခါေတာ့ တကယ္ေျပာတာပါ။ အမွန္ကေတာ့ ဧရီယယ္ေဖာင့္ကို ဟက္လုပ္လိုက္တာပါ။ မိုက္ကရိုေဆာ့ဖ္က သူ႕ ဧရီယယ္ေဖာင့္ထဲမွာ တစ္ကမၻာလံုးက ဘာသာစကားေတြ ထည့္ထားၿပီး ျမန္မာစာကိုမွသာ မထည့္ေပးေသးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဒီလို နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေဖာက္ထြင္းသံုးေနရပါတယ္။ ဒီေဖာင့္ဟက္ကို ထည့္သံုးမယ္ဆိုရင္ သတိေပးခ်င္ပါတယ္။ ဧရီယယ္ေဖာင့္ဆိုတာ system ေဖာင့္တစ္ခုပါ။ သိပ္အေရးပါပါတယ္။ ၀င္းဒိုးစ္၊ ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သံုးထားပါတယ္။ အခု ဧရီယယ္+ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို ထည့္လိုက္ရင္ (၁) စာေၾကာင္းေတြ အနည္းငယ္ ႀကဲသြားပါမယ္။ (၂) စာလံုးအကြာအေ၀း ကေတာ့ သိပ္မသိသာပါဘူး။ (၃) တစ္ျခားမေတြ႕ရေသးတဲ့ ျပႆနာ ေပါင္းစံုနဲ႕ ေတြ႕ႀကံဳႏိုင္တယ္ ဆိုတာကို ႀကိဳတင္ သတိေပးပါတယ္။ ဒါကိုမွ လုပ္ခ်င္ေသးသပဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားအတိုင္းလုပ္သြားပါ။ ၁။ လက္ရွိ ဧရိယယ္ေဖာင့္ (Arial.ttf) ကို C:\Windows\Fonts folder ထဲက ကူးယူၿပီး အရံသိမ္းထားပါ။ ၂။ (မလုပ္ျဖစ္မွာစိုးလို႔) - လက္ရွိ ဧရိယယ္ေဖာင့္ (Arial.ttf) ကို C:\Windows\Fonts folder ထဲက ကူးယူၿပီး တစ္ေနရာမွာ အရံသိမ္းထားပါ။ ၃။ ဧရီယယ္ေဖာင့္ကို သံုးေနတဲ့ ၀က္ဘ္ browser ေတြ၊ တစ္ျခား ပရိုဂရမ္ေတြ၊ ဂ်ီေတာ့လ္ခ္ စတာေတြကို ပိတ္လိုက္ပါ။ သင့္ရဲ႕ Desktop ကပါသံုးေနတယ္ဆိုရင္ အဲဒါေတြကိုလည္း ေျပာင္းဖို႔လိုမယ္။ ၄။ C:\Windows\Fonts folder ထဲက (Arial.ttf) ကို ကူးယူၿပီးဆိုရင္ (Arial.ttf) ကို delete လုပ္ပါ။ delete လုပ္လို႔ မရရင္ ဖြင့္ထားတဲ့ ပရိုဂရမ္တစ္ခုခုက ဧရီယယ္ကို သံုးေနပါေသးတယ္။ စက္ကိုပိတ္ဖြင့္လုပ္ပါ။ ၅။ ဒီေနရာကေန ဧရီယယ္+ေဇာ္ဂ်ီကို ရယူပါ။ ကီးဘုတ္ဖိုင္ေတြလည္း မရေသးဘူးဆိုရင္ ယူပါ။ ေဖာင့္ - (http://www.planet.com.mm/fonts/arizawgyi.zip) ကီးဘုတ္ - (http://www.planet.com.mm/fonts/zawgyi_keyborad_layout.zip) ၆။ ရရွိလာတဲ့ ဇစ္ဖိုင္ကို ေျဖခ်ၿပီး ထြက္လာတဲ့ ဧရီယယ္+ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ဖိုင္ (ttf extension) ကို C:\Windows\Fonts folder ထဲ ကူးထည့္ပါ။ အားလံုးအဆင္ေျပတယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ ၀င္းဒိုးစ္ရဲ႕ ဧရီယယ္ေဖာင့္ဟာ ေျပာင္းသြားပါၿပီ။ ျမန္မာကီးဘုတ္ကိုလည္း သြင္းလို႔ရတယ္ဆိုရင္ ဂ်ီေတာ့လ္ခ္ကိုသာ ဖြင့္ၿပီး အဂၤလိပ္လိုေရာ ျမန္မာလိုပါ ေရးပါေတာ့။ တစ္ဖက္သားကလဲ ဒီေဖာင့္ကို ရွိထားရပါမယ္။ မရွိရင္ေတာ့ ေလးေထာင့္ကြက္။ ကီးဘုတ္ေတြ မသြင္းတတ္ဘူး၊ မေျပာင္းတတ္ဘူးဆိုရင္ ေနာက္လုပ္ႏိုင္တာတစ္ခုက ဖိုရမ္ စာေရးတဲ့ ေဖာင္စာမ်က္ႏွာကို ဖြင့္ထားၿပီး အဲဒီထဲမွာ ျမန္မာလို ရိုက္ထည့္၊ အဲဒီစာေတြကို ေကာ္ပီကူးၿပီး ဂ်ီေတာ့လ္ခ္ထဲ ကူးထည့္လို႔ ရပါတယ္။ ပိုေတာ့ အလုပ္ရွဳပ္သလိုရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခ်စ္ရသူ/လိုက္ရသူက ေစာင့္ေနရင္ေတာ့ ဘာတတ္ႏိုင္မွာလဲ။ လုပ္ေပးရမွာေပါ့။

ေက်းဇူး

Planet Admin

source:http://www.planet.com.mm/forums/topic.cfm?forum_id=78&Topic_Id=21643

Thursday, November 10, 2005

Myanmar Unicode Font သုံးထားရင္ ဖုိင္နာမည္ေတ႕၊ folder နာမည္ေတ႕ကုိ ႋမန္မာလုိေရာ English လုိေရာ ေပႁင္းစပ္ ေပးလုိႆရတယ္။ ဒီမ႗ာ နမူနာ ႌကည့္ႌကည့္ပႁဦး။
ကႅေတာ္ အခု လတ္တေလာ ပုည ႋမန္မာ ယူနီကုတ္ စာလုံးကုိ သုံးထားတယ္။ ဒႁေပမယ့္ အခုေနာက္ထ႕က္လာတဲ့ ေဇာ္ဂႅီ က ရိုက္လုႆိ ရတဲ့ စာလုံးအေရအတ႕က္ ပုညထက္ ပုိစုံတယ္ဗႅ။ ဥပမာ ပုညမ႗ာ ရေကာက္ အတုိ ဘယ္လုိ ရိုက္ရလဲ မသိဘူး။ ေဇာ္ဂႅီမ႗ာ ရိုက္လုိႆ ရတယ္။ ဒႁေပမယ့္ ပုိေကာင္းတဲ့ ႋမန္မာ ယူနီကုတ္ ထ႕က္လာမယ့္ အခႅိန္ထိ ေစာင့္လုိက္ဦးမယ္ဗႅာ။ လတ္တေလာေတာ့ သုံးလတ္စ ပုညကုိပဲ ဆက္လက္ သုံးစ႕ဲလုိက္ဦးမယ္။ စိတ္ကူးတည့္ရင္ေတာ့ ေဇာ္ဂႅီ ေႋပာင္းသုံးမယ္ဗႅာ။

MCF က ထုတ္တဲ့ဟာ ေကာင္းလား ... အင္း ပညာရ႗င္ေတ႕ ေရးတာဆုိေတာ့ ေကာင္းမ႗ာေပႁ့ဗႅာ။ ဒႁေပမယ့္ မႀၵေလးကုိ အခုအခႅိန္ထိ ကႅေတာ္ မရိုက္တတ္လုိႆ ကႅေတာ့္အတ႕က္ေတာ့ အဆင္မေႋပေသးဘူး။ သူကႅေတာ့ တစ္မႅႃိးဗႅ။ "ႋမန္" ဆုိတာ ရုိက္ခႅင္ရင္ မ အရင္ရိုက္ ႏပီးမ႗ ႋ ရိုက္ရတာ။Wednesday, November 09, 2005

ႋမန္မာ GSM ဖုန္းေတ႕ဆီကို SMS အခမဲ့ ပုိႆရေအာင္

http://www.yangoncity.com.mm မ႗ာ ယင္းတုိႆ၏ မန္ဘာမႅား ႋမန္မာ GSM ဖုန္းေတ႕ဆီကို SMS တစ္ေနႆ 5 ေစာင္ ပုိႆလုိရေႌကာင္း ယင္း website ရဲႇ homepage မ႗ာ ေဖာ္ႋပထားပႁတယ္။

လာႋပန္ႏပီ ႋမန္မာ Unicode Font အသစ္

ေဇာ္ဂႅီလုိႆ ေခႂတဲ့ ႋမန္မာ Unicode Font အသစ္ကုိ www.planet.com.mm မ႗ာ မိတ္ဆက္ထားတာကုိ ဒီေနႆ ေတ႕ႇလုိက္ပႁတယ္။ ယင္း font ကို http://www.planet.com.mm/advfile.cfm?adv_name=zawgyi မ႗ာ download လုပ္ယူႀုိင္ပႁတယ္။ ပုညထက္စာရင္ ရိုက္လုိႆရတဲ့ စာလုံးအေရအတ႕က္မႅား ပုိလာပႁတယ္။ အရင္ ၀င္း-ႋမန္မာ လက္က႕က္ စနစ္ပုံစံ ရိုက္လုိႆရေအာင္ လုပ္ထားတာ ေတ႕ႇရပႁတယ္။

ယူနီကုတ္ ႋမန္မာစာလုံးေတ႕က Unicode Standard နဲႆ လုပ္ထားတယ္လုိႆ ေႋပာေပးမယ့္လည္း ပုည နဲႆ ရိုက္ထားတာကုိ အႋခား ႋမန္မာ ယူနီကုတ္ ေႋပာင္းႌကည့္ပႁ။ အလားတူ ႋမေစတီနဲႆ ရိုက္ထားတာကုိလည္း ေႋပာင္းႌကည့္ပႁ။ ႋမန္မာ ယူနီကုတ္စာလုံးဆုိတာေတ႕ကို အႋခား ႋမန္မာ ယူနီကုတ္စာလုံးမႅားသုိႆ ေႋပာင္းႌကည့္ပႁ။ အဆင္ေႋပေႋပ ဖတ္ရ႙လုိႆ မရႀုိင္ပႁ။ အခု ထ႕က္ရ႗ိေနတဲ့ ႋမန္မာ ယူနီကုတ္ စာလုံးမႅား တစ္ခုနဲႆ တစ္ခု လက္က႕က္မတူတာ အသာထား ရိုက္ႏပီးသား စာလုံးမႅား ေဖာင့္ တစ္ခုနဲႆ တစ္ခုေတာင္ ေႋပာင္းႌကည့္လုိႆ မရဘူးဆုိေတာ့ ကဲ ကႅေတာ္တုိႆ ႋမန္မာ ယူနီကုတ္ ေဖာင့္ သုံးခႅင္ရင္ ဘယ္ ႋမန္မာယူနီကုတ္ ေဖာင့္ကုိ standard ထားႏပီး သုံးႌကမလဲ။

အင္း ႋမန္မာေတ႕ရဲႇ standard က စနစ္တစ္ခုကို တစ္မႅႃိး ၁၀ ခုကို ၁၀ မႅႃိး ႋဖစ္လိမ့္မယ္ထင္တယ္။

ကဲ ... မိတ္ေဆ႕တုိႆေရာ ဘယ္ ယူနီကုတ္ေဖာင့္ သုံးႌကမလဲ ...?

Sunday, November 06, 2005

Myanmar Toothpaste

ေမာင္လ႗ေရ ...
မေနႇညကစႏပီး သန္ဘက္ခႁ ည အထိ အေမ့အိမ္မ႗ာ အိပ္မယ္ဗႅား ...
အင္း ... အခုေရးတဲ့ စာလုံးေတ႕ သ႕ားပုပ္ေစာ္ နံေနမလား မသိ ... ဘာႋဖစ္လုိႇလဲ ဆုိေတာ့ သ႕ားတုိက္တံ ေမ့လာႌကလုိႇ မနက္က ဆားနဲႇပဲ သ႕ားတုိက္ခဲ့ရတယ္ေလ ...
ေကာင္းေသာ ေနႇလည္ခင္းပႁ ...

Saturday, November 05, 2005

Windows 2003 မ႗ာ login လုပ္စရာမလုိဘဲ Shutdown လုပ္နည္း

Windows 2003 မ႗ာ login လုပ္စရာမလုိဘဲ Shutdown လုပ္နည္းနဲႆ
Shutdown လုပ္တဲ့အခႁ ဘာေႌကာင့္ လုပ္တာလဲ ဆုိတာ ထည့္စရာမလိုတဲ့နည္း
Two of the most annoying things about being a developer using Windows 2003 in my mind are: (1) the shutdown dialog which forces you to fill out why you're shutting down, and (2) the lack of the shutdown button on the login dialog. Fortunately, remedying both is pretty simple.
1. Start / Run / gpedit.msc
2. Drill into Computer Configuration / Windows Settings / Security Settings / Local Policies / Security Options. Find the entry named "Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on". Double click on it, change it to "Enabled".
3. Drill into Computer Configuration / Administrative Templates / System. Find the entry named "Display Shutdown Event Tracker". Double click on it, change it to "Disabled".
That's it. A quick log-off and log-on and you'll be able to check that everything stuck. Still looking for a way to restore XP's click-to-login screen when the machine is not a domain controller...
... Ko Sann Oo မ႗ မႉေ၀ေပးသည္ ...

Wednesday, November 02, 2005

ရန္ကုန္သားေတ႕ DreamTV ႌကည့္လိုႇ ရတယ္ဆိုတဲ့ စေလာင္းအခႅပ္နဲႇ ဖမ္းစက္ ၀ယ္မလုိႇလား ...

မႀၫေလးမ႗ာ ေခတ္စားတာ အေတာ္ႌကာႏပီႋဖစ္တဲ့ ဖီလစ္ပုိင္ႀုိင္ငံမ႗ ထုတ္လ႖င့္တဲ့ အခေပး ရုပ္သံလုိင္းမႅားပႁ၀င္တဲ့ DreamTV ကို ၂-စေလာင္းခႅပ္ မႅားကုိ အသုံးႋပႃႏပီး ဒုိင္နာဆက္၊ မီတာဆက္ အစရ႗ိေသာ စေလာင္းဖမ္းစက္မႅားႋဖင့္ အခမဲ့ ႌကည့္ရ႙လုိႇ ရေနသည္မ႗ာ ႀ႗စ္ေတာ္ ႌကာႏပီႋဖစ္ပႁတယ္။ မႀၫေလးမ႗ာ ယင္း ၂-ေပ စေလာင္းအခႅပ္ႀ႗င့္ဖမ္းစပ္အပႁအ၀င္ စက္တန္ဖုိးႀ႗င့္ တပ္ဆင္ခ အႏပီးအစီးမ႗ာ ၁ သိန္း သုံးေသာင္း ၀န္းကႅင္သာ ကုန္ကႅေႌကာင္း သိရပႁတယ္။
ယင္း ဖမ္းစက္မႅားသည္ တစ္ခႁတစ္ရံ ကုဒ္ေပႅာက္သည္မႅား ရ႗ိတတ္ႏပီး ခႅစ္ပ္ႋပန္ထည့္ရႋခင္း၊ ေဆာ့၀ဲလ္ ႋပန္ထည့္ရႋခင္းမႅႃိးမႅား ႋပႃလုပ္ရတတ္ပႁသည္။
ယခု ရန္ကုန္တ႕င္ ဒုိင္နာဆက္ကုမၰဏီထုတ္ ၁၀-ေပ စေလာင္းအခႅပ္ႀ႗င့္ ဒုိင္နာဆက္ဖမ္းစက္မႅားႋဖင့္ ယင္း DreamTV ကို ဖမ္းယူ ႌကည့္ရ႙ ရႀုိင္ႏပီႋဖစ္ေႌကာင္း ဂႅာနယ္မႅားတ႕င္ ေႌကာ္ႋငာ ေတ႕ႆရ႗ိရပႁသည္။ DreamTVမ႗ ထုတ္လ႖င့္ေသာ ရုပ္သံလုိင္း အစီအစဥ္မႅား ေကာင္းပႁသည္။၂၀၀၆ ႀ႗စ္ဦးပုိင္းတ႕င္ ပုိင္ရ႗င္ အေႋပာင္းအလဲ ရ႗ိႀုိင္ေႌကာင့္ တ႕က္ခႅက္ႏပီးမ႗ ၀ယ္ယူသင့္ပႁေႌကာင္းႀ႗င့္ သုံးသိန္းခ႕ဲေလာက္ နဲႇ ဘာမ႗ မႋဖစ္သ႕ားဘူးဆုိရင္ေတာ့ ၀ယ္ပႁ။ ဒႁမ႗မဟုတ္ ၀ယ္ခႅင္ လ႕န္းအား႐ကီးလႉင္လည္း ၀ယ္ပႁ။
DreamTV မရေတာ့လႉင္လည္း ယင္းဖမ္းစက္မႅား အသုံးႋပႃႏပီး ၈-ေပ စေလာင္း တပ္ဆင္ပႁက Free to Air လုိင္းမႅား ႌကည့္ရ႙ရႀုိင္ေသးေႌကာင္းပႁ။

e-Book မႅားကုိ ေစႅးႀ႙န္း သက္သာစ႕ာႋဖင့္ စာအုပ္အႋဖစ္ ေႋပာင္းႀုိင္ႏပီ

ႀုိင္ငံတကာတ႕င္စာအုပ္မႅားကုိ သယ္ယူ သိမ္းဆည္းမ႙ လ႕ယ္ကူရန္ ရည္ရ႕ယ္ခႅက္ႋဖင့္ က႕န္ပႅႄတာ စီဒီေပႂသုိႆ ကူးယူကာ အီလက္ထေရာနစ္စာအုပ္ (e-book) မႅားႋပႃလုပ္ ေလ့ရ႗ိႌကသည္။အဆုိပႁ e-book မႅားမ႗ာ က႕န္ပႅႄတာမရ႗ိပႁက ဖတ္ရ႙မရႀုိင္သည့္ အခက္အခဲမႅား ရ႗ိရာ ယခုအခႁ e-book မႅားကုိ ေစႅးႀ႙န္းသက္သာစ႕ာႋဖင့္ စာအုပ္အႋဖစ္သုိႆ ႋပန္လည္ ေႋပာင္းလဲေပးမည့္ ၀န္ေဆာင္မ႙ တစ္ရပ္ ေပႂထ႕န္းလာႏပီဟု သတင္းရရ႗ိသည္။ရန္ကုန္ႏမိႃႇ MICT Park အေႋခစိုက္ IT ကုမၰဏီ တစ္ခု ႋဖစ္ေသာ Netinfo က ပညာရပ္ဆုိင္ရာ e-bookမႅားကို တစ္မႅက္ႀ႗ာလႉင္ (၁၅)ကႅပ္ႀ႙န္းႋဖင့္ စာအုပ္အႋဖစ္ ႋပန္လည္ ရိုက္ႀ႗ိပ္ေပးေနႏပီဟု အဆုိပႁ ကုမၰဏီမ႗ နည္းစနစ္ အင္ဂႅင္နီယာ ကုိဇင္ေမာင္ေမာင္က ေႋပာႋပခဲ့သည္။

source: Weekly Eleven News Journal

Tuesday, November 01, 2005

... HtooEainThin.com ...အခု ႋမင္ရတဲ့ ကုိထူးအိမ္သင္ရဲႇ web site design ကုိ ကႅေတာ္ လုပ္ေပး ထားတာဗႅ ... ဘယ္လုိလဲ ေတာ္ေတာ္မႅားမႅားက အႀုပညာ မေႋမာက္ဘူး လုိႆ ဆုိေနႌကတယ္ဗႅ... အႀုပညာ ဘယ္ေႋမာက္ပႁ့မလဲ... web site ဟုတ္တိ ပတ္တိ မေရးဘူးတဲ့ ကႅေတာ္က ဟုိစမ္းစမ္း ဒီစမ္းစမ္းနဲႆ ေရးထားရတာကုိးဗႅ... web site ေရးေနကႅသူ ေတ႕ကေတာ့ ေလးလုိက္တဲ့ web site, ညံ့လုိက္တဲ့ web site လုိႆေႋပာႌကလိမ့္မယ္ ထင္တယ္ဗႅ...

တကယ္တမ္းေႋပာရရင္ ကႅေတာ္ ကုိယ္တုိင္ layout ခႅထားတဲ့ ဒီဇုိင္း ေတာ့ မဟုတ္ဘူးဗႅ... အရင္က ကုိ Thirteen ဆ႕ဲခဲ့တဲ့ ဒီဇုိင္းေပႂမ႗ာ ကႅေတာ္က အကႅႜ အသစ္ ႋပန္၀တ္ေပးလုိက္တဲ့ သေဘာဗႅ... ကႅေတာ္ ကုိယ္တုိင္ အစ အဆုံး ဖန္တီးရမယ္ဆုိရင္ ဒီထက္ည့ံမ႗ာဗႅ... ေအးဗႅာ ကႅေတာ္စေရးတုန္းကေတာ့ php နဲႆ မဟုတ္ဘူးဗႅ ... Dreamweaver နဲႆေရးထားတာ ဒီဆုိဒ္ရဲႇ web master ႋဖစ္တဲ့ ေမာင္ဇန္ ဆုိတဲ့ ေဆးေကႅာင္းသားေလးက php အႋဖစ္ ႋပန္ေႋပာင္းထားတာဗႅ... Mg Zeng ဆုိတဲ့ ေဆးေကႅာင္း သားေလးက ဒီက႕န္ပႅႄတာပိုင္းမ႗ာ ေတာ္ေတာ္ ေတာ္တဲ့ လူငယ္ေလးဗႅ... ကႅေတာ့္ရဲႇ ဆရာ ေပႁက္စေလးလုိႆလဲ ေႋပာလိုႆရတယ္ဗႅ...

ေကာ္ဖီေသာက္ခႅိန္ ေရာက္ႏပီဗႅ ... မင္းသီဟ သ႕ားႏပီး ေကာ္ဖီ သ႕ားေသာက္လုိက္ဦးမယ္ ...

ခင္ဗႅားတုိႆေရာ ဒီ htooeaintin.com ကို ႐ကိႃက္ႌကရဲႇလားဗႅ...