၀င္းသူဇာ အေရာင္းဆုိင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္....

စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိတဲ့ ၀င္းသူဇာအေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်လွ်က္ ရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်းႏႈန္းတုိးျမႇင့္ သတ္မွတ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဒီအပတ္ထုတ္ လူထုအသံ အပတ္စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္...
ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္ျမင့္တက္မွာမႈနဲ႔ ၀န္ထမ္းမ်ားကို လစာတုိးျမႇင့္ေပးရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္း ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ အမွတ္ (၁) စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားေၾကာင္း ယင္း အပတ္စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမွာ ကုိးကား ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းပါ... ပစၥည္းအေပၚမူတည္ၿပီး မူလတန္းဖုိးမွ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း မွ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ အသီးသီး တုိးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္...
source: The VOICE weekly journal

Comments