ထူးအိမ္သင္ (HtooEainThin.com) web site အတြက္ အလွဴေငြ ထည့္ရေအာင္

ထူးအိမ္သင္ (HtooEainThin.com) web site အစဥ္အၿမဲ ေရရွည္ တည္တံ့ေနေစေရးအတြက္ အလွဴေငြမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Make a Donation button ကို ႏွိပ္ျခင္းအားျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာျဖင့္ အသိေပးအပ္ပါသည္။


My Labels: htooeainthin.com, het, htooeinthin,

Comments