ျပည္တြင္းကေန ရဟုသုံးမယ္ လာထား...

Run command (Windows Key + R) ထဲမွာ regedit ကိုဖြင့္ပါ...
HKEY_CURRENT_USER ေရွ႕မွာ + ျဖစ္ေနရင္ အဲဒီေပၚမွာ ကလစ္ေခါက္ပါ...
Software ကိုရွာပါ...ယင္းေရွ႕မွာ ရွိတဲ့ + ေလးကို ကလစ္ေခါက္လုိက္ပါ...
ထပ္ရွာေပးပါဦး Y! ရာဟုကို ေတြ႕ၿပီဆုိရင္ အဲဒီထဲက Pager ... ယင္းထဲကမွ HTTP server ကို ရွာေပးပါ...
ယင္း HTTP Server ေနရာမွာ httpes1.msg.vip.dcn.yahoo.com/notify/ ေလးကို အစားထုိးလုိက္ရင္ရပါၿပီ...
ပိတ္သြားရင္ က်ေတာ္နဲ႔ မဆုိင္ဘူးဗ်ာ...

Comments

zerotopic said…
Nice trick!