Tin Tin's Ads

gallery.MgHla.net - ေ မာ င္ လွ ရဲ ႕ ဓာ တ္ ပုံ ျပ ခ န္ း

ကၽြန္ေတာ္ ဖန္တီးခဲ့ေသာ / ဖန္တီးလွ်က္႐ွိေသာ / ဆက္လက္ ဖန္တီးမည့္ ဓာတ္ပုံ၊ ႐ုပ္ပုံ၊ လႈပ္႐ွားမႈ ပုံမ်ား၊ စာသား စသည့္ ဖန္တီးမႈမ်ား အားလုံးအား a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. လုိင္စင္ ရယူထားပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Sunday, October 30, 2005

ႌသကာသႀ႗င့္ ဘုရားရ႗ိခုိး

ကန္ေတာ့လ႖ာ

ႌသကာသ ႌသကာသ ႌသကာသ ကာယကံ ၀စီကံ မေနာကံ သဗၲေဒႁသ ခပ္သိမ္းေသာ အႋပစ္တုိႆကို ေပႅာက္ပႁေစႋခင္း အကႅိႃးင႗ာ ပထမ ဒုတိယ တတိယ တစ္႐ကိမ္ ႀ႗စ္႐ကိမ္ သံုး႐ကိမ္ေႋမာက္ေအာင္ ဘုရားရတနာ တရားရတနာ သံဃာရတနာ ရတနာႋမတ္သံုးပႁးတိုႆကို အၿိုအေသ အေလးအႋမတ္ လက္အုပ္မိုး၍ ရ႗ိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေႋမာ္မာန္ေလႉာ့ ကန္ေတာ့ပႁ၏ အရ႗င္ဘုရား။

ဆုေတာင္း

ကန္ေတာ့ရေသာ အကႅိႃးအားေႌကာင့္ အပႁယ္ေလးပႁး၊ ကပ္သံုးပႁး၊ ရပ္ႋပစ္ရ႗စ္ပႁး၊ ရန္သူမႅိႃးငႁးပႁး၊ ၀ိပၰတၫိတရားေလးပႁး၊ ဗႅသနတရားငႁးပႁး တိုႆမ႗ အခႁခပ္သိမ္း ကင္းလ႕တ္ႏငိမ္းသည္သာႋဖစ္၍ မဂ္တရား၊ ဖိုလ္တရား၊ နိဗၲာန္တရားေတာ္ႋမတ္ကို ရပႁလို၏ အရ႗င္ဘုရား။

သရဏဂံုသံုးပႁးႀ႗င့္ ငႁးပႁးသီလေဆာက္တည္ပံု

အဟံဘေႀၵ တိသရေဏန သဟ (ပဥၤသီလံ) ဓမၴံ ယာစာမိ၊ အႀုဂၢဟံကတ႕ာ သီလံေဒထ ေမ ဘေႀၵ။

ဒုတိယမိၰ အဟံဘေႀၵ တိသရေဏန သဟ (ပဥၤသီလံ) ဓမၴံ ယာစာမိ၊ အႀုဂၢဟံကတ႕ာ သီလံေဒထ ေမ ဘေႀၵ။

တတိယမၰိ အဟံဘေႀၵ တိသရေဏန သဟ (ပဥၤသီလံ) ဓမၴံ ယာစာမိ၊ အႀုဂၢဟံကတ႕ာ သီလံေဒထ ေမ ဘေႀၵ။

အာမဘေႀၵပႁ အရ႗င္ဘုရား။

ဘုရားရ႗ိခိုးပံု

နေမာ တၹ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၴာသမၲႃဒၮၹ။

နေမာ တၹ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၴာသမၲႃဒၮၹ။

နေမာ တၹ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၴာသမၲႃဒၮၹ။

သရဏဂံုေဆာက္တည္ပံု

ဗုဒၮံ သရဏံ ဂစၥာမိ။

ဓမၴံ သရဏံ ဂစၥာမိ။

သံဃံ သရဏံ ဂစၥာမိ။

ဒုတိယမၰိ ဗုဒၮံ သရဏံ ဂစၥာမိ။

ဒုတိယမၰိ ဓမၴံ သရဏံ ဂစၥာမိ။

ဒုတိယမၰိ သံဃံ သရဏံ ဂစၥာမိ။

တတိယမၰိ ဗုဒၮံ သရဏံ ဂစၥာမိ။

တတိယမၰိ ဓမၴံ သရဏံ ဂစၥာမိ။

တတိယမၰိ သံဃံ သရဏံ ဂစၥာမိ။

ငႁးပႁးသီလေဆာက္တည္ပံု

ပႁဏာတိပႁတာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

သူႇအသက္လဲ မသတ္ဘဲ အႏမဲေရ႗ာင္ႌကဥ္မည္။

အဒိႀၯဒႁနာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

သူႇဥစၤာလဲ မခိုးဘဲ အႏမဲေရ႗ာင္ႌကဥ္မည္။

ကာေမသု မိစၥာစာရာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

ကာမဂုဏ္လဲ မမ႗ားဘဲ အႏမဲေရ႗ာင္ႌကဥ္မည္။

မုသာ၀ႁဒႁ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

လိမ္ညာ၍လဲ မေႋပာဘဲ အႏမဲေရ႗ာင္ႌကဥ္မည္။

သုရာေမရယ မဇၦပမာဒၺာနာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

ေသအရက္လဲ မေသာက္ဘဲ အႏမဲေရ႗ာင္ႌကဥ္မည္။ မူးယစ္ေဆးလဲ မသံုးဘဲ အႏမဲေရ႗ာင္ႌကဥ္မည္။

အာမဘေႀၵပႁ အရ႗င္ဘုရား။

Planet Forum မ႗ ႋပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ႋပသည္။

တကယ္ဟုတ္ရဲႆလား ဓာတ္ခဲမလုိတဲ့ ဓာတ္မီးရယ္

မန္းေလးမ႗ာ တရုတ္ႋပည္က ၀င္ေနတဲ့ ဓာတ္ခဲ ထည့္စရာမလုိတဲ့ ဓာတ္မီးေလးေတ႕ ၀င္တာ ေတာ္ေတာ္ႌကာပႁႏပီ။ လက္နဲႇ လ႙ပ္ႏပီး အသုံးႋပႃလုိႇ ရတယ္ဆုိတဲ့ ဓာတ္မီးမႅႃိးေတ႕ပႁ။ ဓာတ္ခဲ ထည့္စရာမလိုလုိႇ ဓာတ္ခဲကုန္ သက္သာတယ္ဆုိႏပီး သ႕ားမ၀ယ္လုိက္ပႁနဲႇ အတ႕င္းမ႗ာ က႕န္ပႅႄတာ CMOS မ႗ာထည့္တဲ့ ဓာတ္ခဲ ႀ႗စ္လုံးကုိ မီးသီးရဲႆေနာက္မ႗ာ အႋပင္က အလ႕ယ္တကူ မႋမင္ရေအာင္ ထည့္ထားတာပႁ။ ဓာတ္ခဲ ထည့္စရာမလုိဘူး ဆုိတာေတာ့ ဟုတ္ပႁတယ္၊ ဘာႋဖစ္လုိႇလဲ ဆုိေတာ့ ဓာတ္ခဲကုန္သ႕ားရင္ ႋပန္ထည့္လုိႇ မရလုိႇပႁပဲ။ ႋပန္ဝယ္ ထည့္မယ္ဆုိရင္လည္း ဓာတ္ခဲ ႀ႗စ္လုံး တန္ဖုိးက အဲဒီ ဓာတ္မီး တစ္စာ တန္ဖုိးနီးပႁ ႋပန္ကုန္ပႁလိမ့္မယ္။ လက္နဲႇလ႙ပ္ႏပီး အားႋပန္ သ႕င္းတယ္ဆုိတာ ဟန္ႋပပႁ၊ တကယ္ အားႋပန္မသ႕င္းပႁဘူး။

Thursday, October 27, 2005

Mambo

ႋမန္မာ Mambo စမ္းေနတာ အခု ေတာ္ေတာ္႐ကီးကုိ အဆင္ေႋပေနႏပီ။ အင္းေလ အခုတေလ ရုံးမ႗ာ အလုပ္က လုပ္စရာ မရ႗ိဘူးဆုိေတာ့ ကုိယ္စမ္းခႅင္တာ စမ္းေနတာ။ ႋမန္မာ mambo က ေတာ္ေတာ္ေလး အဆင္ေႋပတာ ေတ႕ႇရတယ္။ web site မေရးတတ္ရင္ေန mambo သုံးတတ္ရင္ ကုိယ္ပိုင္ web site တစ္ခု အလ႕ယ္ တကူနဲႆ တည္ေထာင္လုိႆရတယ္။ mambo က ဘာနဲႆ အလားသၼာန္တူလဲ ဆုိေတာ့ အခုဒီ blogger နဲႆ အလားသၼာန္တူတယ္ဗႅာ။

ဒႁေပမယ့္ mambo ထဲမ႗ာ Flash file ထဲ့ရင္ အလုပ္မလုပ္ဘူး ႋဖစ္ေနတယ္။ animate မလုပ္ဘူး။ animate ႋဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိ လုပ္ရမလဲ မသိဘူး။ သိတယ္ဆုိရင္ ေႋပာႋပ ႌကပႁဦးဗႅာ။

ကႅေတာ့္ မန္ဘုိဆုိဒ္ကုိ local ထဲမ႗ာပဲ ထုိင္ထားတာဗႅ။ ခင္ဗႅားတုိႆ ႌကည့္လုိႆရမ႗ာ မဟုတ္ဘူး။

ခင္မင္စ႕ာႋဖင့္

ေမာင္လ႗

မႀၵေလးမ႗ာေနသည္

Wednesday, October 26, 2005

PonNya Myanmar Unicode Font

ပုည font ကို ဘယ္လုိ install လုပ္ႏပီး ဘယ္လုိ အသုံးႋပႃရမလဲ…?
1.
http://mamboforge.net/frs/download.php/6224/PonNya_Web_v1.1.zip ထဲမ႗ PonNya_web Installer ကို Download လုပ္ႏပီး Install လုပ္ပႁ။
2. PonNya_Web font ကုိေတာ့ C:\Windows\Fonts folder ေအာက္ထဲ copy ကူးထည့္ပႁ (သုိႆ) Control Pannel အတ႕င္းရ႗ိ Fonts မ႗လည္း Install လုပ္ႀုိင္ပႁသည္။
3. Install လုပ္ႏပီးပႁက Start > All Programs > Tavultesoft Keyman > Keyman ကို click ေခႁက္ႏပီး run ပႁ။
4. Task Bar မ႗ာ ရ႗ိတဲ့ နာရီ ေဘးမ႗ာ Tavultesoft Keyman 6.0 icon ေလးေတ႕ႇရပႁလိမ့္မယ္။ ၎ icon မ႗ာ Keyman ၏ မူလ icon အတုိင္း K icon ေလး ႋဖစ္ေနသည့္ အခႅိန္တ႕င္ ပုည font ေႋပာင္းႏပီး ရိုက္ထားေသာ စာမႅားသည္ English လုိ ေပႂပႁလိမ့္မည္။
5. ႋမန္မာလုိ ရုိက္ခႅင္ပႁက ၎ icon ေပႂတ႕င္ click ႀ႗ိပ္ပႁ။ ေပႂလာမယ့္ pop-up menu ထဲမ႗ myanmarmtn ကို ေရ႕းပႁ။ K icon မ႗ အႋဖႄေရာင္ ေနာက္ခံႋဖင့္ P icon သုိႆ ေႋပာင္းလဲသ႕ားပႁလိမ့္မည္။ ယင္းအခႅိန္တ႕င္ PonNya_Web စာလုံးမႅားကုိ အသုံးႋပႃႏပီး ႋမန္မာလုိ ရိုက္ႀုိင္ပႁသည္။
6. English လုိ ရိုက္ခႅင္ပႁက P icon ေပႂမ႗ာ click ႀ႗ိပ္ပႁ။ ေပႂလာမယ့္ pop-up menu ထဲမ႗ No Keyman Keyboard ကိုေရ႕းခႅယ္ပႁ။
7. ပုည၏ လက္က႕က္မ႗ာ Windows 3.x ေခတ္တ႕င္ အသုံးႋပႃခဲ့ေသာ ၀င္းႋမန္မာFonts (-Win---Innwa) စာလုံးမႅား၏ လက္က႕က္ႀ႗င့္ တူပႁသည္။ ဥပမာ “မႀၵေလး” ဆုိသည့္ စကားလုံး ရုိက္မည္ဆုိပႁက “မ” အတ႕က္ “r” -> “ႀ” အတ႕က္ “E” -> “-ၵ“ အတ႕က္ “Ctrl + Alt+ Shift + w” -> … စသည္ႋဖင့္ ရုိက္ႀ႗ိပ္ေပးရပႁသည္။

ကႅေတာ္ အသုံးႋပႃဖူးတဲ့ ဒီ PonNya နဲႆ Myanmar1 ဘယ္ဟာ ပိုေကာင္းလဲ ဆုိရင္ ဒီ PonNya Font ကို ပို႐ကိႃက္တယ္ဗႅာ။ ကႅေတာ့္အတ႕က္ သုံးရတာ ပို အဆင္ေႋပတယ္။ ပုညစာလုံးေရးတဲ့ သူနဲႆ ကႅေတာ္ လုံး၀ လုံး၀ မသိပႁ။ ဒႁေပမယ့္ဗႅာ သူကို ကႅေတာ္ ေလးစားတယ္။ သူႇအရင္ထ႕က္ေနတဲ့ ႋမေစတီက ေဖာင့္ကုိေတာ့ အလကားေပးတယ္၊ စာရိုက္ဖုိႆ လက္က႕က္ကိုေတာ့ အလကားမေပးဘူး။ သူက အကုန္လုံးကို အလကားေပးလုိက္တယ္။ ဒႁေႌကာင့္ ပုည ဖန္တီးရ႗င္ကုိ ကႅေတာ္ ေလးစားတယ္။

၀င္း-ႋမန္မာနဲႆ ရိုက္ထားတဲ့ ႋမန္မာစာေတ႕ကုိ ပုည ယူနီကုတ္ ေႋပာင္းခႅင္ရင္ ဒီ http://devmm.net/ponnya.php မ႗ာရ႗ိတယ္ဗႅာ။

ဒႁကေတာ့ ပုည ေဖာင့္ပုိင္ရ႗ိရဲႇ installation လုပ္နည္းပႁ။

Install Font:On Windowscopy "PonNya_Web.ttf" to c:\windows\fonts
On Linux1. copy "PonNya_Web.ttf" to /usr/share/font/ttf/default on Linux2. type mkfontdir on above path3. type mkfontscale on above path
Install Keyboard:On Windows1. Run PonNya.exe to install keyboard2. When you want to type, just run TavulteSoft Keyman and choose PonNya Keyboard
On Linux1. Install keyman for Linux... This software can get from
www.SIL.org2. Convert kmx to Linux compactiable type.3. Install it to Keyman runtime for keyman.
Keyboard Layout:Keyboard Layout can see on Package. name Keyboard_Layout.bmp.
any question,any doubtplease feel free to contact
[email protected][email protected]
We do appreciate your interest :P

Tuesday, October 18, 2005

Message posted by VIHARRI On 21 January 2005 at 9:51am
ဘႌကီး တင္ေပးပႁမယ္ဆိုတဲ့ ႌသကာသ ဘုရားရ႗ိခိုး ႋဖစ္ပႁတယ္ ။ဘုရားဆိုတာလူေကာင္႐ကီးကိုဆိုလိုတာ မဟုတ္ပႁဘူး။ သိဒၮတၶဘုရင္မ႗ာ ႋဖစ္ထ႕န္းရရ႗ိသ႕ားတဲ့ ပု-ဒိ-အာ ဥာဏ္ေတာ္႐ကီးသံုးပႁးရဲႆ အရည္အခႅင္းႋပ စကားလံုး သာ ႋဖစ္ပႁတယ္။ ပုၿူရ႗ား = ပုရ႗ား = ဘုရား = ေခႁင္းေဆာင္ ႋဖစ္ပႁတယ္။ဗုဒၮ = သိႋခင္း = အရိယသစၤာ ၄ ပႁးကို ထိုးထ႕င္းသိႋမင္ႋခင္း ႋဖစ္ပႁတယ္။ ေဂႁတမမႅိႃးႀ႕ယ္က ဆင္းသက္ေမ႕းဖ႕ားလာသူႋဖစ္လိုႇ ေဂႁတမဗုဒၮလိုႇလည္း သံုးႌက ေခႂႌကပႁတယ္။ ရဟန္း႐ကီးေဂႁတမ၊ ရ႗င္႐ကီးေဂႁတမ စသည္ႋဖင့္လည္း ေခႂတာေတ႕ ရ႗ိခဲ့ပႁတယ္။ရ႗ိခိုးတယ္ဆိုတာ လက္အုပ္ခႅီတာကိုေႋပာတာ မဟုတ္ပႁဘူး။ စိတ္ႋဖင့္ ၾ႖တ္ကိုင္း၍ ေလးစားသမ႙ႋပႃႋခင္းသာ ႋဖစ္ပႁတယ္။ ဒႁ့ေႌကာင့္ ဘုရားရ႗ိခိုးတယ္ဆိုတာ လူေကာင္႐ကီး (သိုႇ) ၿုပ္ပ႕ားေတာ္ေတ႕ကို လက္အုပ္ခႅီတဲ့အလုပ္ လုပ္တာနဲႇတင္ မႏပီးပႁဘူး။ လူကို ဒုကၡေပးေနတဲ့ လူေပႂမ႗ာလည္ေနတဲ့ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲကေန လ႕တ္ေႋမာက္ခႅမ္းသာနည္းကိုေပးသူ၊ လ႕တ္ေႋမာက္ေစသူ ဆရာသမား ေခႁင္းေဆာင္ ႋဖစ္သူကို အေလးအႋမတ္ႋပႃႏပီး သူႇရဲႆ သင္ႌကားခႅက္ေတ႕ကို လိုက္နာကႅင့္သံုးတာကိုမ႗ ဘုရားရ႗ိခိုးႋခင္းအစစ္လိုႇ ေႋပာခႅင္ပႁတယ္။ ဘုရားက သူႇကို အာမိသပူဇာဆိုတဲ့ ၀တၶႃ ပစၤည္းေတ႕နဲႇ ရ႗ိခိုးပူေဇာ္တာထက္ ဓမၴပူဇာဆိုတဲ့ အကႅင့္ႋမတ္နဲႇ ပူေဇာ္တာကို ပိုႏပီး ခႅီးမ႕မ္းပႁတယ္။ ဒီ့အႋပင္ လူေကာင္႐ကီးကို ႌကည္ညိႃပူေဇာ္ေနတဲ့ ၀ကၠလိဆိုတဲ့ ရဟန္းတပႁးကို အႋပင္းအထန္ ရ႙တ္ခႅေႋပာဆိုခဲ့တဲ့ သာဓကရ႗ိပႁတယ္။အေကာင္းဆံုး ဘုရားရ႗ိခိုးနည္းဟာ ႌသကာသ ကန္ေတာ့ခႅိႃး ႋဖစ္ပႁတယ္။ ဒႁေပမယ့္ ဒီေနႇ ဗုဒၮဘာသာ၀င္ေတ႕ နားလည္ေနတဲ့ အဓိပၰာယ္မႅိႃးေတာ့ မဟုတ္ပႁဘူး။‘‘ခ႕င့္ႋပႃပႁဘုရား၊ ခ႕င့္ႋပႃပႁဘုရား ခ႕င့္ႋပႃပႁဘုရား။ တပည့္ေတာ္သည္ ကာယကံ မ႗ား၊ ၀စီကံမ႗ား၊ မေနာကံမ႗ားတိုႇႋဖင့္ႋပႃမိေသာ ခပ္သိမ္းေသာအႋပစ္တိုႇကို ေပႅာက္ပႁေစ ႋခင္း အကႅိႃးင႗ာ အရ႗င္ဘုရားေဟာႌကားေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားမႅားကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေဟာႌကားႌကေသာသံဃာေတာ္ အရ႗င္သူႋမတ္မႅား၏အဆံုးအမအတိုင္းအေလးထားႏပီး လိုက္နာကႅင့္သံုးကာ ေနာက္ထပ္မႋပႃမိေအာင္ကံအမ႗ားမႅားကိုေ၀းရာသိုႇအ႐ကိမ္႐ကိမ္ ကန္ပစ္ေတာ့ပစ္ပႁမည္ဘုရား။ဤသိုႇကန္ပစ္ေတာ့ပစ္ႋခင္းႋဖင့္ ခႅမ္းသာကင္းသူအႋဖစ္ ၄မႅိႃး၊ ဒုကၡေရာက္သူအႋဖစ္ ၃ မႅိႃး၊ စ႕န္ႇပယ္အပ္ေသာ အရပ္၈မႅိႃး၊ရန္သူ၅မႅိႃး၊ေဖာက္လ႕ဲေဖႁက္ႋပန္ႋဖစ္မ႙ ၄ မႅိႃး၊ ပႅက္စီးဆံုးၿ႙ံးႋခင္း ၅မႅိႃးတိုႇမ႗ကင္းလ႕တ္ႏပီးလႉင္လ႕တ္ေႋမာက္ႏငိမ္းခႅမ္းစ႕ာႋဖင့္ ေလာကကိုေစာင့္ေရ႗ာက္ႀိုင္သူႋဖစ္ေအာင္ ႐ကိႃးစားေနပႁသည္ အရ႗င္ဘုရား။’’ဒီလို ဘုရားကို စိတ္ၾ႖တ္ႏပီး၊ ေအာ္တိုဆပ္ဂႅက္ရ႗င္းနည္းနဲႇ တိုင္တည္ ရ႗ိခိုးတာ ဟာ အေကာင္းဆံုးဘုရားရ႗ိခိုးလိုႇ ေႋပာခႅင္ပႁတယ္။ ဒီအထဲမ႗ာ ရရ႗ိမည့္ အကႅိႃးတရား ေတ႕ေရာ၊ ထားရမည့္စိတ္ထားေတ႕ေရာ၊ လက္ေတ႕ႇလိုက္နာေဆာင္ရ႕က္နည္းေတ႕ေရာ အစံုအေစ့ ပႁရ႗ိေနပႁတယ္ တူေမာင္တူမမႅားတိုႇေရ။

-------------------------------------------------------------------------------------------------ဒီေန.ဗုဒၮဘာသာ၀င္ေတ႕ ႌသကာသဘုရားရ႗ိခိုးနဲ့ ရ႗ိခိုးေနႌကေပမယ္လိုႆ အဓိပၰႁယ္ႋပည့္ႋပည့္၀၀သိႋပီး ရ႗ိခိုးေနႌကသူ ရ႗ားပႁတယ္။ႌသကာသရဲႆ ႋမန္မာႋပန္ကိုေတာင္ သိသူနည္းပႁလိမ့္မယ္။ ခ႕င့္ႋပႃပႁဘုရားလိုႆ ေႋပာတာ ပႁ ... ဆိုသူေတ႕ေတာင္ ဆက္ေမးႌကည့္ရင္ လည္ထ႕က္ကုန္ႀိုင္ပႁတယ္။ ဘုန္းႌကီးဆီက ခ႕င့္ေတာင္းတာေတာ့ ထားပႁေတာ.။ ရုပ္ပ႕ားေတာ္ဆီက ခ႕င့္ႋပႃခႅက္ ေတာင္းတယ္ဆိုရင္ တစ္မႅိႃး ႋဖစ္သ႕ားပႁမယ္။ ရုပ္ပ႕ားေတာ္က ခ႕င့္ႋပႃမ႗ာလား ၊ ခ႕င့္ ႋပႃတတ္လိုႆလား....စသည္ႋဖင့္ ဆက္ေမးလာရင္ ေႋဖႀိုင္ဖိုႆ မလ႕ယ္ေတာ့ပႁဘူး။ ဘုရားရ႗င္ကို ရည္မ႗န္းခ႕င့္ေတာင္းရင္း ေအာ္တိုဆပ္ဂႅက္ရ႗င္း လုပ္တာလိုႆ သိထားရပႁမယ္။ကာယကံ ၀စီကံ မေနာကံ သဗၲေဒႁသ ခပ္သိမ္းေသာ အႋပစ္တိုႆကို ...လိုႆ ဆက္ရ႗ိခိုးေနေပမယ္လိုႆ ကံေတ႕ကိုလည္း အေသအခႅာမသိ ၊ ကံအားလံုးက အႋပစ္ႋဖစ္မ႗ာလားလဲမသိ ၊ ႋဖစ္ေနတတ္ပႁတယ္။ ဒီေနရာမ႗ာ ေဒႁသရဲႆ အနက္ေပးပံုဟာ သတိႋပႃစရာပႁ။ အႋပစ္ႋဖစ္ေစတာ သူတပႁးကို ထိခိုက္ေစတာကို ဆိုလိုတာ ထင္ရ႗ားပႁတယ္။ ႀိုႆဆာလိုႆ ကေလးငိုတာ ေဒႁသ ဟုတ္မဟုတ္ စဥ္းစားတတ္ဖိုႆပႁ။
ကိုယ္ရ႗ိခိုးေနတဲ့စကားလံုးေတ႕ရဲႆ အနက္ဖ႕င့္အမ႗န္ကို မသိပဲ ရ႗ိခိုးေနႌကတာဟာႋဖင့္ ဘုရားရ႗င္ ေပးလိုတဲ့ လ႕တ္ေႋမာက္ႋငိမ္းခႅမ္းမ႙ဆီ ေရာက္ႀိုင္စရာ မရ႗ိသေလာက္ပႁပဲ။
ရန္သူမႅိႃး ၅ ပႁး အဖ႕င္ႆလည္း ပိုင္ပိုင္နဲႆ အေတာ္ ေဆ႕းေႀ႕းႋပခဲ့ႋပီးပႁႋပီ။ ဘ႐ကီးရဲႆအႋမင္မ႗ာ ေရ မီး မင္း ခိုးသူ မခႅစ္မႀ႗စ္သက္ေသာသူေတ႕ဟာ ဘုရားဆိုလိုခႅင္တဲ့ ရန္သူမႅိႃး ၅ ပႁး မႋဖစ္တန္ရာပႁဘူး။ ဒီလိုပဲ တႋခားရန္သူမႅိႃးေတ႕ ဘာလိုႆ မပႁတာတုန္းဆိုရင္ ေႋဖဖိုႆ ခက္သ႕ားပႁလိမ့္မယ္။ ဥပႁဒႁနကၡႀၮာ ၅ ပႁး ကမ႗ လူအားလံုးအတ႕က္ ရန္သူအစစ္ ႋဖစ္ပႁတယ္။ ဒုကၡကို ဘုရား အႀ႗စ္ခႅႃပ္ႋပခဲ့တာက သံခိေတၵန ပဥၤႃပႁဒႁနကၡႀၮာ ဒုကၡာ ႋဖစ္တဲ့အတ႕က္ ရန္သူအစစ္ ႋဖစ္ရတာပႁ။
ပဥၤကၡႀၮာနဲ့ ပဥၤႃပႁဒႁနကၡႀၮာ အတူတူ ယူလိုက္မိရင္ေတာႆ ကိုယ္ႆကိုယ္နဲႆ ကိုယ္ ရန္ႋဖစ္ကုန္ႌကႋပန္ပႁေတာ့တယ္။
တရားစကားေတ႕နဲႆ ပတ္သက္လိုႆ ဘာ၀နာမယ ႋဖစ္သည္ထိ စီစစ္တတ္ႌကပႁေစ ။ စီစစ္ႀိုင္ႌကပႁေစ ..... လိုႆ ဘႌကီး တိုက္တ႕န္းရင္း ဆႀၭႋပႃလိုက္ပႁတယ္။

ေမာင္လ႗ရဲႆ အမုန္းစာရင္း - ၁

 • ႋမန္မာ ပိုက္ဆံ ကႅပ္ ၁၀၀၀ ေလာက္နဲႇ လူႋဖစ္ေနရတဲ့ ေမာင္လ႗ရဲႆ ဘ၀ကုိ မုန္းတယ္ ...
 • တစ္ေနႇ တစ္ေနႇ အင္တာနက္ခႅည္းပဲ ႌကည့္ေနရတဲ့ ဘ၀ကုိ မုန္းတယ္ ...
 • ေတာက္တုိမယ္ရ အလုပ္ေတ႕ လုပ္ေနရတာကုိလည္း မုန္းတယ္...
 • ဘာမ႗ မဟုတ္ဘဲ ဟ႕န္းရ႗ည္ တီးတဲ့ လူေတ႕ကို မုန္းတယ္...
 • အလုပ္ေပႂလာလုိႇ ဆက္မေရးႀုိင္ေတာ့တဲ့ ငႁ့ဘ၀ကုိ ငႁမုန္းတယ္ ...
 • ကိုယ္ အကႊမ္း၀င္တဲ့ ဘာသာရပ္မဟုတ္ဘဲ ၀င္ေရာက္ စ႕တ္ဖက္ ႋငင္းဆန္ တတ္သူေတ႕ကုိ မုန္းတယ္...
 • ‘မႏပီးခင္ ဗမာ မႋမင္ေစနဲႇ’ ဆုိတဲ့ စကားဟာ မမ႗န္တယ္ ... လုပ္လုိႇမႏပီးေသးဘူး ... ဟုိဟာေလး ဟိုလုိလုပ္လုိက္ပႁလား ... ဒီဟာေလး ဒီလုိ လုပ္လုိက္ ပႁလားဆုိတဲ့ သူေတ႕ကုိ မုန္းတယ္ ...
 • မီးနီကုိ ႋဖတ္ေမာင္းတဲ့ မန္းေလးက ကားသမားေတ႕ ၊ ဆုိင္ကယ္သမားေတ႕ကုိ မုန္းတယ္ ...
 • မီးပ႕ိႃင့္ တစ္ဖက္က နီႏပီး ကႅန္တဲ့ တစ္ဖက္က စိမ္းလည္း မစိမ္း၊ ဘာမ႗လည္း မလင္းတဲ့ မန္းေလးက မီးပ႕ိႃင့္ေတ႕ကို မုန္းတယ္ ...
 • လမ္းလယ္မႅဥ္းကုိ ေကႅာ္ႏပီး၊ အႋခားယာဥ္ေႌကာ ဖက္ေရာက္ေအာင္ ဆုိင္ကယ္ စီးတတ္တဲ့ သူေတ႕ကုိ မုန္းတယ္ ...
 • ဓာတ္ဆီဆုိင္မ႗ာ ဆီသ႕ားထုတ္ရင္ တန္းစီရတာကိုယ္ မုန္းတယ္...
 • ဆုိင္ကယ္ ဆီတုိင္ကီက ၄ လစ္တာ (တစ္ဂႁလံ) ပဲ ဆံ့တာပႁ ...
 • ဓာတ္ဆီဆုိင္မ႗ာ တစ္ဂႁလံကုိ ၄.၅ လစ္တာလုိႇ ေရးထားေလရဲႆ ...
 • ဒႁေႌကာင့္ ဆီပန္ႇကုိင္တဲ့သူေတ႕ ပန္ႇကစားတာကုိလည္း မုန္းတယ္...
 • ဖုန္းတစ္လုံးမ႗ မရ႗ိတဲ့ ကုိယ့္ကုိ ကုိယ္ မုန္းတယ္ ...
 • ဒီလုိ ေလာက႐ကီးကုိ မေကာင္းႋမင္တတ္တဲ့ ေမာင္လ႗ဆုိတဲ့ အေကာင္႐ကီးကုိ အ႐ကီးအကႅယ္ မုန္းတယ္ ... မုန္းတယ္ ...

Thursday, October 13, 2005

commentမ႗ာ ႋမန္မာလုိ ရိုက္လုိႆ ရေအာင္ စမ္းေနတယ္ ... comment ကို click မလုပ္ဘဲ link to this post ကို click လုပ္ႌကည့္ရင္ေတာ့ ႋမန္မာလုိ ႋမင္ရတယ္... ရိုက္တဲ့ အခႅိန္မ႗ာေတာ့ မႋမင္ရဘူး... စမ္းသပ္ႌကည့္ပႁဦး... ပုည ႋမန္မာ စာလုံးကုိ ပဲ သုံးႏပီးစမ္းပႁ ခင္ဗႅား...

မလ႕ယ္ဘူး

အခု interface design ရဖုိႆ ေတာ္ေတာ္ေလး ႋပင္လုိက္ရတယ္ ... ဒႁေတာင္ သူမႅားေရးႏပီးသား template ကို လုိက္ႋပင္ ရလုိႆ ကုိယ္တုိင္ ေရးမယ္ဆိုရင္ ဒီထက္ ပုိခက္မယ္ထင္တယ္ ...

Sunday, October 09, 2005

PonNya_Web အားစမ္းသပ္ႋခင္း...

ပုံည ႋမန္မာ ယူနီကုတ္ စာလုံးနဲႆ စမ္းသပ္ႌကည့္တာ ေပႂမယ္ ထင္ပႁတယ္ ... english လုိေရာေပႂလား ... အိုး ပုညနဲႆ အဆင္ ေႋပေႋပ ရိုက္လုိႆ ရတယ္ ... english လုိ ရိုက္မယ္ ဆုိရင္လည္း font ေႋပာင္းေနစရာ မလုိပႁလား ...

ေကႅးဇူး အရမ္းတင္တယ္ ပုံည ဖန္တီးရ႗င္ေရ ... အသစ္ထ႕က္မယ့္ version ကို ေရာင္းမယ္ဆုိ အမႅား ဝယ္ႀုိင္မယ့္ ေစႅးနဲႆ ေရာင္းပႁဗႅာ ...

if you can't see, pls download PonNya_web unicode Font From http://mamboforge.net/frs/download.php/6224/PonNya_Web_v1.1.zip