ေနအထြက္မွာ ေငြဖလားနဲ႔ ေရႊအျပည့္ခပ္ေပးပါ...


My Labels: Photo, Sun Rise, Mandalay, Burma, Myanmar

Comments