bm&,fr[kwfygbl; . . .

ukdplygEkdAmqkdwJh vlBuD;odyfawmfwmyJ ... olUaMumifh zkd&rfrSm pmvkH;vSvSav;eJY a&;vkdYzwfvkdY &aewm ...

bm&,fr[kwfygbl;Asm . . . usawmf touf&SifvQuf&SdaMumif;ajymwmyg . . .

bm&,fr[kwfygbl; . . .

rpkZk&,f ... w,fvDuGefjrLeDau;&Sif ukrÜPDwpfckavmuf axmifygvm;Asm . . .

bm&,fr[kwfygbl; . . . EGm;BuD;qkdwJh vluav; 'DxJrSm ra&;awmhbl;qkdNyD; tckjyefjyefay:vmw,f ... b,f&rvJ olUukd usawmfrSwfrdwmaygh . . .

bm&,fr[kwfygbl; ... tvkyfodyfr&IyfaMumif;ajymjywm .. tcktvkyfawG awmifvkdykHvmjyefNyD... vlu vkyfEkdifayr,fh uGefysLwmu vkdufrvkyfEkdifawmh tcsdefMumw,fayghAsm ...

bm&,fr[kwfygbl; ... t&ufraomuf&wmawmif awmfawmfMumaeNyD ... t&ufaomuf&zkdY t"du r[kwfygbl; ... abmfabmfawGeJYawGU&zkdY t"duyg ...

bm&,fr[kwfygbl; ... oli,fcsif;awGu pifwmcGJaxmifr,fqkdawmh .. q&meJY oli,fcsif;awGMum;xJrSm n§yfawmhrSmyJ ...

bm&,fr[kwfygbl; ... tdrfrSm tazeJY tar aeaumif;&JUvm;rod ... tazav ... emwm&Snfa&m*gjzpfaeygw,fqkdrS tat;rdNyD; zsm;aeav&JU ....

bm&,fr[kwfygbl; ...uav;arG;zkdY ykdufydkufpkae&wmeJY zsifMurf;yJ csKyf0wfae&w,f ... oem;p&marmifvSygAsm...

0l; ...... awmfawmf ayghoGm;NyD ....

Comments