Tin Tin's Ads

gallery.MgHla.net - ေ မာ င္ လွ ရဲ ႕ ဓာ တ္ ပုံ ျပ ခ န္ း

ကၽြန္ေတာ္ ဖန္တီးခဲ့ေသာ / ဖန္တီးလွ်က္႐ွိေသာ / ဆက္လက္ ဖန္တီးမည့္ ဓာတ္ပုံ၊ ႐ုပ္ပုံ၊ လႈပ္႐ွားမႈ ပုံမ်ား၊ စာသား စသည့္ ဖန္တီးမႈမ်ား အားလုံးအား a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. လုိင္စင္ ရယူထားပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Friday, May 27, 2005

armifvSa&....
tif;rsm;wJh tvkyfawGudk rvkyfbJ ypfxm;NyD;awmh ukd,fvkyfcsifwm udk,fvkyfae&wm aysmfp&maumif;om;uG... tvkyfawGrNyD;ao;bl;qkdNyD; wjznf;jznf;csif;vkyfaewm tukefNyD;cgeD;aeNyD ... NyD;NyDvkdY ajymvkduf&if tvkyfawG rwefwq ½Iyfvmvdrfhr,f aemufxyf tvkyftopfawG trsm;BuD;vkyfckdif;vdrfhr,f ...tvkyfawGukd wjznf;jznf;csif; vkyfprf;yg armifvS&m ... pdwfvnf;rnpf&bl; .... pdwfyifyef;p&mvJ rvkdawmhbl;ayghuGm ... olwkdYuawmh rif;tvkyfvkyfwm jrefw,fqkdNyD; tcsdefwkdif; tjrefNyD;atmifvkyfzkdY avmrSmyJav ...

Friday, May 20, 2005

Miss my first Job

armifvSa& . . .
wcgwavus&if [kdwkef;u vkyfcJhwJh Instructor b0ukd jyefoGm;csifw,fuGm ... wm0ef,l&rIenf;w,favuGm ... tckawmh ighb0u tvkyfrsKd;pkHvkyfae&ygvm; ... tckawmh Xmewpfckwnf;rSm igwpfa,mufwnf;ygvm; ... tckawmh pmvnf;oifw,f ... pufvnf;jyifw,f ... aqmh0Jvfaygufpeav;awGvnf;a&;w,f ... 'DZkdif;vnf;vkyfw,f ... [kwfuJh ... vkyfwwfwm tukefvkyfaeygw,f ...

Tuesday, May 17, 2005

Home Sweet Home

tck usawmfwkdY vifr,m;ESpfa,mufwnf; 'Dtdrfav;rSm aeaeMuw,fAs ... uav;arG;NyD;wJhtxd aeMur,fAs ... 'gayr,fh a,mu©ru qufaeygOD; ... rajymif;ygeJYOD;qkdvnf; qufaer,f ... a,mu©rtdrfudk;As ...

Auto Login in Windows Server 2003

armifvSa&
. . .

rSwfxm;OD;uG . . .

MS Windows Server 2003 rSm
Auto-Logon jzpfcsif&if . . .


Use Registry Editor to
Turn On Automatic Logon

WARNING: If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems
that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee
that you can solve problems that result from using Registry Editor incorrectly.
Use Registry Editor at your own risk.


To use Registry Editor
(Regedt32.exe) to turn on automatic logon, follow these steps: 1. Click Start,
and then click Run.

2. In the Open box, type Regedt32.exe, and then press ENTER.

3. Locate the following subkey in the registry:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon

4. Double-click the DefaultUserName entry, type your user name, and then click
OK.

5. Double-click the DefaultPassword entry, type your password, and then click
OK.NOTE: If the DefaultPassword value does not exist, it must be added. To add
the value, follow these steps:


a. On the Edit menu, click
New, and then point to String Value.

b. Type DefaultPassword, and then press ENTER.

c. Double-click DefaultPassword.

d. In the Edit String dialog, type your password and then click OK.

NOTE: If no DefaultPassword string is specified, Windows automatically changes
the value of the AutoAdminLogon key from 1 (true) to 0 (false), disabling the
AutoAdminLogon feature.
6. On the Edit menu, click New, and then point to String Value.

7. Type AutoAdminLogon, and then press ENTER.

8. Double-click AutoAdminLogon.

9. In the Edit String dialog box, type 1 and then click OK.

10. Quit Registry Editor.

11. Click Start, click Shutdown, and then type a reason in the Comment text
box.

12. Click OK to turn off your computer.

13. Restart your computer. You can now log on automatically.

NOTE: To bypass the AutoAdminLogon process, and to log on as a different user,
hold down the SHIFT key after you log off or after Windows restarts.

GIF File Animation in IE

armifvSa&
. . .

rSwfxm;OD;uG . . .


Quote: OriginallyPostedBy SuperNova On 29 April 2005

--------------------------------------------------------------------------------


Quote: OriginallyPostedBy MgHla On 29 April 2005

--------------------------------------------------------------------------------


ajymMuygOD;
. . .


usawmfh
IE & MYIE2 (Maxthon) rSm
Gif zkdifawG
animation rvkyfbl;jzpfaew,f
. . . vIyfatmifb,fem;rSm oGm;jyif&rvJAsKdU . . .


--------------------------------------------------------------------------------


Ko MgHla,

For IE, please try the following steps:

1. Click "Tools" Menu and choose "Internet Options"

2. Go to "Advanced" tab and scroll down until you see "Multimedia"
heading

3. Under "Multimedia", make sure "Play animations in web pages"
option is selected

4. Click "OK"I think the same procedure can apply to Maxthon as it is based on the IE engine.


--------------------------------------------------------------------------------

How to Change Avator

armifvSa& . . .

rSwfxm;OD;avuGm . . .


Quote: OriginallyPostedBy KalvinAlexanDer On 22 November 2004

--------------------------------------------------------------------------------


Quote: OriginallyPostedBy MgHla On 20 November 2004
--------------------------------------------------------------------------------


avator ykH
ajymif;csifvkdY u,fEdkifwJhol u,fMuygOD;


http://www.sharemation.com/MgHla/Mail4u_MgHla.jpg?


--------------------------------------------------------------------------------


udkarmifvSa&
... 'Dvdkprf;Munfhyghvm;Asm ..

Use Opera Browser ... ( but u won't see mm fonts )


Log-in and go -> Edit Profile

Then Change -> View -> Style =to=> User Mode

And then Turn-On the (Nostalgia) Option from ->View->Style->Nostalgia
...

Then u will see the hidden text box for ur ((customized icon location browse
textbox)).

After entering the URL specified (U desire).

Change Back to ->View->Style <Author Mode>

Then Click Update ... Wait till finished!

Then check ur <New Avator> with IE or anything .... so far so good for
me.


Regards,

Kalvin

P.S : If u still got that problem, pls let me know, don't hesitate to PM me.

Quote: OriginallyPostedBy MgHla On 10 May 2005

--------------------------------------------------------------------------------

Quote: OriginallyPostedBy LuuSane On 10 May 2005

--------------------------------------------------------------------------------


armifvSa&....
igvnf; wpfa,mufa,mufudk vGrf;aew,fuGm...... olu orD;av;arG;wmvm; rodbl;.. r{uHuawmh
orD;av; arG;oGm;NyD....... armifvSa&.... tGefvkdif;u abmf'gawG&JU pmawG
zwf&wm 0rf;omygw,fuGm......


--------------------------------------------------------------------------------


armifvSa&....
tJ [kwfygbl; . . . vlpdrf;a& . . .


rif;b,folvJqkdwm
emodoGm;NyD . . . emuawmh orD;yJarG;arG; om;yJarG;arG; bmrS rjzpfbl; . . . rdbu
om;orD;ukd a&T;ykdifcGifh r&Sdovkd om;orD;uvnf; rdbukd a&G;ykdifcGifh
r&Sdbl; . . . a&G;ykdifcGifh&Sd&if a&G;rSmayghuGm . . .

--------------------------------------------------------------------------------


vlpdrf;a&..


tJ'Du pwmyJuGm...


udkarmifvS&,f..
bavmh*f wpfckom zGifha&;vdkufygawmhvm;..
armifvSa&.... tJ [kwfygbl; . . . yk*Heufa& . . .
zGifha&aew,fuG ... jrefrmvkd &kduf&wm odyftqifrajycsifbl; ... comment u jrefrmvkd &dkufvdkYr&bl; jzpfaew,f ....

Friday, May 13, 2005

bm&,fr[kwfygbl; . . .

ukdplygEkdAmqkdwJh vlBuD;odyfawmfwmyJ ... olUaMumifh zkd&rfrSm pmvkH;vSvSav;eJY a&;vkdYzwfvkdY &aewm ...

bm&,fr[kwfygbl;Asm . . . usawmf touf&SifvQuf&SdaMumif;ajymwmyg . . .

bm&,fr[kwfygbl; . . .

rpkZk&,f ... w,fvDuGefjrLeDau;&Sif ukrÜPDwpfckavmuf axmifygvm;Asm . . .

bm&,fr[kwfygbl; . . . EGm;BuD;qkdwJh vluav; 'DxJrSm ra&;awmhbl;qkdNyD; tckjyefjyefay:vmw,f ... b,f&rvJ olUukd usawmfrSwfrdwmaygh . . .

bm&amp;,fr[kwfygbl; ... tvkyfodyfr&IyfaMumif;ajymjywm .. tcktvkyfawG awmifvkdykHvmjyefNyD... vlu vkyfEkdifayr,fh uGefysLwmu vkdufrvkyfEkdifawmh tcsdefMumw,fayghAsm ...

bm&,fr[kwfygbl; ... t&ufraomuf&amp;wmawmif awmfawmfMumaeNyD ... t&ufaomuf&zkdY t"du r[kwfygbl; ... abmfabmfawGeJYawGU&zkdY t"duyg ...

bm&,fr[kwfygbl; ... oli,fcsif;awGu pifwmcGJaxmifr,fqkdawmh .. q&meJY oli,fcsif;awGMum;xJrSm n§yfawmhrSmyJ ...

bm&,fr[kwfygbl; ... tdrfrSm tazeJY tar aeaumif;&JUvm;rod ... tazav ... emwm&Snfa&m*gjzpfaeygw,fqkdrS tat;rdNyD; zsm;aeav&JU ....

bm&amp;,fr[kwfygbl; ...uav;arG;zkdY ykdufydkufpkae&wmeJY zsifMurf;yJ csKyf0wfae&w,f ... oem;p&marmifvSygAsm...

0l; ...... awmfawmf ayghoGm;NyD ....

Inserting Picture

ykHxnfhMunfhwmyg...


Myanamr & English Fonts

igav jyif&if;jyif&if;eJY zifcRef;awmhrSmyJ ... jrefrmeJY t*Fvdyfpm a&m&dkufr,fqkd&if tqifodyfrajycsifbl;...

Wednesday, May 11, 2005

How to Install Fonts in Linux

armifvSa& . . .

Linux rSm Font xnfhcsif&if /usr/share/fonts/default/type1 xJrSm xnfh&w,f ...

Tuesday, May 10, 2005

I'm MgHla . . .

usawmfh emrnf armifvSyg . . . rEÅav;rSm aew,fAs . . . t&ifwkef;uawmh ajrmufjyifrSm aew,f . . . tckawmh e,l;pDADvkdif;xJrSmaew,fAs . . . MuHK&if tdrfvmvnfOD;Asm . . . tJ . . rkefY0,fvmzkdYawmh raeYeJYAsm . . .

It you cannot see my post, pls install -Win---Innwa or -Win---Kalaw Myanmarsar Fonts.