၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလထုတ္ သဘာဝ ျမန္မာ ဓာတ္ပုံ မဂၢဇင္း ထြက္ၿပီ

ျမန္မာနဲ႔ ေဒါင္းဟာ ခြဲျခားမရေတာ့ဘဲ ပရိယာယ္တူတမွ် ဂုဏ္ရည္တူအထိမ္းအမွတ္မ်ဳိး ျဖစ္လာေနေတာ့ … ဒုတိယေျခလွမ္း “သဘာဝ” ရဲ႕ …. “ေဒါင္း” ေတြ မရွိေတာ့ရင္ “ေတာ” လည္းျပဳန္းၿပီလုိ႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ႏုိ၀င္ဘာလထုတ္ “သဘာဝ ျမန္မာ ဓာတ္ပံုမဂၢဇင္း” ထြက္ပါၿပီ…။ 
(အထက္ျမန္မာျပည္ျဖန္႔ခ်ိေရး)
လူထုႀကီးပြားေရးစာအုပ္တုိက္၊ 
၈၄ လမ္း၊ ၃၃ x ၃၄ ၾကား၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ဖုန္း ၀၂-၃၉၇၁၇၊ ၆၀၁၃၆ 

(ေအာက္ျမန္မာျပည္ျဖန္႔ခ်ိေရး)
အမွတ္ (၁၁၀၄)၊ အုိလံပစ္တာ၀ါ၊ (၁၁)လႊာ၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းေထာင့္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၉၂၉၃၉၊ ၀၉-၄၉၁၀၂၈၇၅

 


Comments