သဘာဝ ျမန္မာ ဓာတ္ပံုမဂၢဇင္း ထြက္ၿပီ
က်ေတာ္တို႔ လုပ္ေနတဲ့ သဘာဝ ျမန္မာ ဓာတ္ပံုမဂၢဇင္း The Nature Myanmar Photo Magazine ကုိ စက္တင္ဘာ (၂၅)ရက္ အဂၤါေန႔တြင္ ေအာက္တုိဘာလထုတ္အျဖစ္ တစ္ျပည္လံုးသုိ႔ လစဥ္ပံုမွန္ ျဖန္႔ခ်ိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 

အထက္ျမန္မာျပည္ျဖန္႔ခ်ိေရး 
လူထုႀကီးပြားေရးစာအုပ္တုိက္၊ 
၈၄ လမ္း၊ ၃၃ x ၃၄ ၾကား၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။ 
ဖုန္း ၀၂-၃၉၇၁၇၊ ၆၀၁၃၆

 ေအာက္ျမန္မာျပည္ျဖန္႔ခ်ိေရး
 အမွတ္ (၁၁၀၄)၊ အုိလံပစ္တာ၀ါ၊ (၁၁)လႊာ၊ 
မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းေထာင့္၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
ဖုန္း ၀၁-၃၉၂၉၃၉၊ ၀၉-၄၉၁၀၂၈၇၅

Comments