ေနရာေဟာင္းမွာပဲ လိပ္စာသစ္နဲ႔ MgHla...

က်ေတာ္ ေမာင္လွ ေနရာေဟာင္းျဖစ္တဲ့ blogspot.com မွာပဲ ေနထုိင္လွ်က္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းမွ ဆက္သြယ္မယ့္သူမ်ားအတြက္ ေက်ာ္ခြစရာမလုိတဲ့ http://blog.mghla.com ကေန ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါတယ္... ျပည္ပေရာက္သူမ်ားကေတာ့ မူလ လက္ေဟာင္း http://mghla.blogspot.com မွလည္း ဆက္လက္ အလည္လာေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္းပါ...
blogger.com ကို ဝင္ေရာက္ ေလာ့အင္လုပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ comment မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္းမျပဳႏုိင္ေသးသည္ကို ခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါလုိ႔ ေတာင္းပန္ပါသည္...


Comments