gallery.MgHla.net

gallery.MgHla.net - ေ မာ င္ လွ ရဲ ႕ ဓာ တ္ ပုံ ျပ ခ န္ း

ကၽြန္ေတာ္ ဖန္တီးခဲ့ေသာ / ဖန္တီးလွ်က္႐ွိေသာ / ဆက္လက္ ဖန္တီးမည့္ ဓာတ္ပုံ၊ ႐ုပ္ပုံ၊ လႈပ္႐ွားမႈ ပုံမ်ား၊ စာသား စသည့္ ဖန္တီးမႈမ်ား အားလုံးအား a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. လုိင္စင္ ရယူထားပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

ႋမန္မာရဲႇ ပထမမႅား

MCC Co.,Ltd.(အမ္စီစီ ကုမၰဏီ)
၁၉၈၆ ခုႀ႗စ္တ႕င္ စတင္တည္ေထာင္သည္။ Myanmar Computer Company ကိုအတိုေကာက္ယူ ထားႋခင္းႋဖစ္သည္။ သတင္းအခႅက္အလက္ နည္းပညာနယ္တ႕င္ MCC က မ၀င္ေရာက္သည့္ အပိုင္းမရ႗ိေအာင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္သည္။ က႕န္ပႅႄတာသင္တန္းဖ႕င့္လ႗စ္ႋခင္း၊ ေဆာ့ဖ္၀ဲေရးသားႋခင္း၊ e-commerce ကိစၤမႅားတ႕င္ ပႁ၀င္ေဆာင္ရ႕က္ႋခင္းစသႋဖင့္ လက္ရ႗ိႋမန္မာႀိုင္ငံတ႕င္ ထိပ္တန္းက႕န္ပႅႄတာကုမၰဏီ အႋဖစ္ရပ္တည္သည္။

(MCC ၏ အရ႗ည္မ႗ာ ''ႋမန္မာ့က႕န္ပႅႄတာ ကုမၰဏီ လီမိတက္" ႋဖစ္ပႁသည္။ Myanma (not MyanmaR) Computer Co., Ltd. <<<ေမာင္လ႗ရဲႇ မ႗တ္ခႅက္ )

အႀုပညာ/ပန္းခႅီ၊ ပန္းပု၊ Conceptual Art
၁၉၉၇ တ႕င္ ပိုပိုက solid concepts solo show အမည္ႋဖင့္ ဒီကေနႇ ေခတ္စားတ႕င္ကႅယ္ေနေသာ installation Art မႅားကို ရန္ကုန္ႏမိႃႆ ႋပည္လမ္းရ႗ိ ယုဒသန္ခန္းမတ႕င္ စတင္ႋပသည္။ ဇန္န၀ႁရီ ၆ မ႗ ၁၂ အထိ ႋပသႋခင္းႋဖစ္ႏပီး၊ ႋပက႕က္ေပႁင္း ၂၀ ပႁ၀င္သည္။ ၂၀၀၀ ႋပည့္ႀ႗စ္တ႕င္ ႋမမဥၦႄ (ယခု အေမရိကန္ႀိုင္ငံတ႕င္ အႀုပညာေကႅာင္းတက္ေနသူ)က ႋပည္လမ္း IBC တ႕င္ Conceptual art ႋပပ႕ဲခင္းကႅင္းသည္။ ႋမမဥၦႄက ႋပက႕က္ ၈ က႕က္တင္ဆက္ခဲ့ သည္။ ၂၀၀၂ ေနာက္ပိုင္းမ႗စ၍ ရန္ကုန္တ႕င္ႋပသေသာ ပန္းခႅီႋပပ႕ဲ၏ ၃၀% တ႕င္ installation art မႅားပႁ၀င္လာႏပီး၊ performance art တင္ဆက္မ႙မႅားလည္း ခပ္စိပ္စိပ္ပႁ၀င္လာခဲ့သည္။

Lay-out ဒီဇိုင္း
၁၉၈၀ ခုႀ႗စ္ေကႅာ္ေကႅာ္ကာလမႅား (၁၉၈၂ ၀န္းကႅင္) တ႕င္ေပဖူးလ႖ာမဂၢဇင္းက ပထမဆံုးမဂၢဇင္း တိုက္အတ႕က္သီးသန္ႇ Lay-out ဒီဇိုင္းဆရာ ခန္ႇထားခဲ့သည္။ ၄င္းမ႗ာ ႋမင့္ေမာင္ေကႅာ္ႋဖစ္သည္။ ထိုအခႅိန္က ခဲစာလံုးပံုႀ႗ိပ္စက္မႅားတ႕င္ ဖိုမင္ (foreman) ႐ကီးမႅားႀ႗င့္ တ႕ဲဖက္လုပ္ကိုင္ ခဲ့ရႏပီး ၁၉၈၆-၈၇-၈၈-၈၉ ကာလ ေပဖူးလ႖ာမဂၢဇင္းမႅားသည္ Lay-out ဒီဇိုင္းဆရာပႁ၀င္မ႙ေႌကာင့္ တႋခားမဂၢဇင္းမႅားနဲႆ သိသိသာသာက႕ဲႋပားခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ တ႕င္ ၿုပ္ရ႗င္အႋမႃေတမဂၢဇင္းက ႋမင့္ေမာင္ေကႅာ္၏အစအဆံုး Lay-out ႋပႃလုပ္ခႅက္ မႅားႋဖင့္ တစ္အုပ္လံုး off-set ပံုႀ႗ိပ္ေသာမဂၢဇင္းႋဖစ္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတ႕င္ ၁၉၉၀ ႀ႕ယ္နီမဂၢဇင္းႀ႗င့္ ေမာင္ေကႅာ္စိုး၊ ၁၉၉၁ ရနံႇသစ္မဂၢဇင္းႀ႗င့္ ဇန္ဇန္စသူတိုႇ ပူးတ႕ဲေပႂထ႕က္လာႏပီး လက္ရ႗ိအခႅိန္တ႕င္တိုက္ပိုင္ Lay-out ဒီဇိုင္းဆရာမရ႗ိေသာ မဂၢဇင္းဟူ၍ မရ႗ိေတာ့ပႁ။

အႀုပညာ/ကဗႅာ
၁၉၇၀ ေနာက္ပိုင္းေခတ္ေပႂကဗႅာ (Myanmar Moderm Poety at 1972)
ေလးလံုးစပ္မ႗ လ႕တ္လပ္ကာရန္သိုႆ ေႋပာင္းလဲသ႕ားႋခင္းကို မရည္ၾ႖န္းဘဲ ႀိုင္ငံတကာႀ႗င့္ အႏပိႃင္ ေခတ္ႏပိႃင္ ခံစားမ႙ႀ႗င့္ ေခတ္ ႏပိႃင္နိမိတ္ပံုမႅားသံုးႏပီး ေရးဖ႕ဲႆေသာေခတ္ေပႂကဗႅာသည္ ၁၉၇၂ သုခမိန္လိ႙င္ ေရးသား ထုတ္ေ၀လိုက္ေသာ‘ဂ႕ႅန္လ၏မိုးေရမႅား’ စာအုပ္က စတင္သည္။ လ႕တ္လပ္ကာရန္ႋဖင့္ ၁၉၇၂ ၏ ေရ႗ႆပိုင္းတ႕င္ ကဗႅာ ေရးသားသူမႅားရ႗ိခဲ့ေသာ္လည္း ေခတ္ႏပိႃင္ခံစားမ႙ကို ဖ႕ဲႆေသာကဗႅာမႅား မဟုတ္ႌက။ အေတ႕းက
ေလးလံုးစပ္ ကဗႅာမႅားက ေပးေသာ န၀ေခတ္စမ္း (Neo - ေခတ္စမ္း) အေတ႕းမႅားသာႋဖစ္သည္။

အႀုပညာ/ၿုပ္ရ႗င္
ဇာတ္ေကာင္စၿုိက္ကို စၿုိက္ေသာ ‘ကတၵီပႁဖိနပ္စီး ေရ႖ထီးေဆာင္း’ ဇာတ္ကား ႋမန္မာၿုပ္ရ႗င္တ႕င္ ၁၉၂၀ ၿုပ္ရ႗င္စတင္ခႅိန္မ႗ ၁၉၇၆ ကတၵီပႁဖိနပ္စီး ေရ႖ထီးေဆာင္း ဇာတ္ကား မတိုင္ခင္အထိ ဇာတ္လမ္း အသားေပးပံုစံမႅားသာ ၿိုက္ကူးခဲ့ႌကရာက ၄င္းဇာတ္ကားမ႗စတင္၍ ဇာတ္ ေဆာင္၏စၿုိက္ကို ေဖာ္ကႅႄးေသာ ႋမန္မာၿုပ္ရ႗င္ ဇာတ္ကားဟူ၍ ေပႂထ႕က္သည္။ ယင္းဇာတ္ကားကို ၿိုက္ကူးေသာ ဒႁၿုိက္တာမ႗ာ ေမာင္၀ဏၪ ႋဖစ္သည္။ ယင္းဇာတ္ကားႀ႗င့္ပင္ ထိုႀ႗စ္က ဒႁၿုိက္တာေမာင္၀ဏၪ ၿုပ္ရ႗င္ထူးခႊန္ဆု (အကယ္ဒမီ) ရရ႗ိသည္။ သၿုပ္ေဆာင္မႅားမ႗ာ ႋမတ္ေလး၊ ႋမတ္မ႕န္ႀ႗င့္ သက္ေနာင္ တိုႇႋဖစ္ႌကသည္။

အႀုပညာ/ ဗီဒီယိုဇာတ္ကား
‘ခႅစ္လည္းခႅစ္တယ္၊ ရ႗က္လည္းရ႗က္တယ္’ ႋမန္မာဗီဒီယိုဇာတ္ကား
၁၉၈၆တ႕င္ ႋမန္မာဗီဒီယိုဇာတ္ကား စတင္ထ႕က္ေပႂပႁသည္။ ပ႕ဲဦးထ႕က္ဇာတ္ကားမ႗ာ ခႅစ္လည္း ခႅစ္တယ္ ရ႗က္လည္း ရ႗က္တယ္ႋဖစ္ႏပီး စတင္ၿုိက္ကူးေသာ ဒႁၿုိက္တာမ႗ာ ေမာင္မိုးသူ ႋဖစ္ပႁသည္။ ပႁ၀င္ေသာသၿုပ္ေဆာင္မ႗ာ သုေမာင္ႀ႗င့္ အႋခားသၿုပ္ေဆာင္ဇာတ္ပိုႇဇာတ္ရံမႅား ႋဖစ္ပႁ သည္။

မီဒီယာ/ F.M Broadcost
ရန္ကုန္ စီးတီးအက္ဖ္အမ္
၂၀၀၂ ဇန္န၀ႁရီ ကစတင္ထုတ္လ႖င့္ပႁသည္။ ရန္ကုန္နဲႇ မိုင္ ၅၀ ၀န္းကႅင္မ႗ာ ေရဒီယိုအက္ဖ္အမ္ လိုင္းကေန ဖမ္းယူႀိုင္သည္။ ေတးသီခႅင္း(အထူးသႋဖင့္ Pop, Rock သီခႅင္း)မႅားအဓိကထားထုတ္ လ႖င့္သည္။ ေဖႅာ္ေႋဖေရး အစီအစဥ္မႅား အမႅႃိးမႅႃိး ေႋပာင္းလဲတင္ဆက္ေန၍ ပရိသတ္႐ကီးမားႏပီး၊ စီးပ႕ားေရး ေႌကာ္ႋငာႀ႗င့္ ေမ႕းေနႆဆုေတာင္း လူမ႙ေရးေႌကာ္ႋငာမႅားလည္း အခေႌကးေင႕လက္ခံ၍ ထုတ္လ႖င့္သည္။ ႀ႗စ္ပတ္လည္တိုင္း ဂီတစင္ႋမင့္ပ႕ဲကႅင္းပႏပီး၊ ေတးဂီတဆိုင္ရာ ထူးခ႕ႅန္ဆုမႅားလည္း ထိုပ႕ဲ တ႕င္ခႅီးႋမ႘င့္ေပးသည္။

မီဒီယာ/ အပတ္စဥ္ထုတ္စာေစာင္
ႋမန္မာ့ဗႅႄဟာဂႅာနယ္
၁၉၃၆ က ဆရာ႐ကီးေရ႖ဥေဒႁင္းႀ႗င့္ သူငယ္ခႅင္းႋဖစ္သူ ဗႅႄဟာခင္တိုႆ ပူးတ႕ဲထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ႋမန္မာ့ ဗႅႄဟာဂႅာနယ္မ႗ာ အေစာဆံုး ပုဂၢလိကဂႅာနယ္တစ္ေစာင္ႋဖစ္သည္။ ထိုအခႅိန္က သတင္းစာမႅား(ပုဂၢလိကပိုင္အႋဖစ္) အမႅားအႋပားထုတ္ေ၀ႌက၍ အပတ္စဥ္စာ ေစာင္ထုတ္ရန္ စိတ္ကူးမရ႗ိႌကခႅိန္တ႕င္ ဆရာ႐ကီးေရ႖ဥေဒႁင္းတိုႆက စတင္တီထ႕င္ထုတ္ေ၀လိုက္ႋခင္း ႋဖစ္သည္ဟု မ႗တ္သားရသည္။ ဖတ္စရာေဆာင္းပႁးမႅားႀ႗င့္ သတင္းသံုးသပ္ခႅက္မႅားအေလးကဲ ပႁ၀င္သည္။

via http://www.mchronicle.com.mm/pages/v2n12/mpopular.shtml

Comments